IофшIэгъу дэкIыгъом къыхиубытэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Красногвардейскэ районым зэкIом, гупчэ сымэджэщэу ащ дэтым щыIагъ. ХирургиемкIэ отделе­ниеу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэрашIылIагъэр, оборудованиякIэр зы­чIагъэуцуагъэр ащ къызэпиплъыхьагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ сы­мэджэщым ипащэхэмрэ иIофышIэхэмрэ адэгущыIагъ. Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгеим ыцIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтэу Александр Наролиныр, АР-м псауныгъэр къэу­хъумэгъэ­нымкIэ иминистрэу Мэ­рэтыкъо Рустем, Красногвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэкъо Темур.

Кризисым къызэрэхэкIыжьыщтхэ амалхэу хэгъэгум ипащэ зэрихьэхэрэм афэгъэхьыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ медицинэ IофышIэхэм къафиIотагъ. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, къэралыгъом ипащэ къафишIыгъэ пшъэрылъхэр зэкIэ агъэцэкIэщтых.

«Къуаджэм дэс пэпчъ медицинэ IэпыIэгъу дэгъу рагъэгъотыным, агу афихыгъэу, ялыуз зэхашIэу сымаджэхэм афыщытынхэм мэхьанэшхо иI. Урысые Федерацием и Президентэу Вла­димир Путинымрэ УФ-м и Правительствэрэ къагъэуцурэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм ар зэу ащыщ. А пшъэрылъым изэшIохын пае Адыгеим лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэн» зы­фиIорэри, медицинэ пэублэ IэпыIэгъу языгъэгъотырэ учреж­дениехэр уахътэм диштэу зэтегъэпсыхьэгъэнхэм афэгъэхьыгъэ программэхэри къызыфегъэфе­дэх. Проектэу едгъэжьагъэхэр зэкIэ лъыдгъэкIотэщтых, нахь лъэш тыхъугъэу кризисым тыкъыхэкIыжьыщт. Къэралыгъом ипащэ джары пшъэрылъэу къыт­фигъэуцурэр», — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Красногвардейскэ район гуп­чэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Сергей Василенкэм Адыгеим и ЛIышъхьэ тхьауегъэпсэу къыриIуагъ хирургиемкIэ корпусым игъэцэкIэжьынкIэ Iэпы­Iэгъу къы­зэрафэхъугъэм фэшI. Квадрат метрэ миным ехъу зэлъызыубытырэ хирургическэ корпусыр 1931-рэ илъэсым агъэпсыгъагъ, илъэс 25-м къе­хъугъэу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рашIылIэгъагъэхэп. Унэр джырэ шапхъэхэм адиштэу зэ­тырагъэпсыхьагъ. Ахэм сомэ миллион 43,3-м ехъу апэIу­хьагъ.

Ащ нэмыкIэу рентген маммографическэ аппаратыр, коло­носкопыр, гастроскопыр ыкIи нэмыкI оборудованиер сомэ миллион 26-кIэ къащэфыгъ. Адыгэ республикэ обществен-
нэ шIушIэ фондэу Хь.М. Шъэу­мэным ыцIэ зыхьырэм къыхи­гъэ­кIыгъэ сомэ миллиони 5-мкIэ гъэучъыIалъэхэмрэ медицинэ мебелымрэ къызIэкIагъэ­хьагъэх.

Адыгэ Республикэм псау­ныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ ыпашъхьэ ит пшъэрылъхэм ащыщ медицинэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу афэгъэцэкIэгъэнхэр, врачхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэныр, специалист ныбжьыкIэхэр къуаджэхэм Iоф ащашIэнэу къе­гъэблэгъэгъэнхэр. Адыгеим и ЛIышъхьэ АР-м псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ иминистрэ ынаIэ тырыригъэдзагъ цIыфхэр диспансеризацием къыхегъэубытэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэм.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.