Щысэ тырахы

Урысые Федерацием и Правительствэ ишIухьафтынэу «Урысыем ыпс» зыфиIорэр къызыфагъэшъошагъэу Къулэ Амэрбый ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледж щызэхащэгъэ зэIукIэгъур хэгъэгум илъэпкъ проектэу «Культурэм» хэхьэ. «Культурэм иволонтерхэр» зыфиIорэ программэр щыIэныгъэм щыпхыращызэ, ныбжьыкIэхэр цIыф цIэрыIохэм аIокIэх.

Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ волонтерхэр аIукIагъэх, зэдэгущыIэгъу гъэшIэгъонхэр зэдыря­Iагъэх.

Адыгэ Республикэм игуфэкIо движениеу «Культурэм иволонтерхэр» зыфиIорэм ипащэу Карен Каракьян щысэ гъэшIэгъонхэр къыхьыхэзэ, Къулэ Амэрбый ищыIэныгъэ гъогу къытегущыIагъ. Хэгъэгу зэошхом ыуж унагъом псэукIэу иIагъэм, Амэрбый ятэрэ янэрэ, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ къэбархэм уагъэгъуазэ.

РСФСР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» къызыфагъэшъошагъэу, зэлъашIэрэ балетмейстерэу Къулэ Амэрбый лъэпкъ къашъохэм ащыщ пычыгъохэр зэхахьэм къыщишIыгъэх, икIэлэгъум къыщыублагъэу искусствэм ыгукIэ зэрэфэщагъэр, нэмыкIхэри къыIотагъэх.

— СикIэлэгъум спортым сыпыщэгъагъ, ат­летикэ псынкIэм сыпылъыгъ. Владимир Куц фэдэ спортсмен цIэрыIохэу дунаим ща­шIэхэрэм щысэ атесхыщтыгъ. Дахэу укъэшъоным фэшI спорт ухьазырыныгъэ дэгъу уиIэн зэрэфаер сшIэщтыгъэ, кIэлэегъэджэ дэгъухэр сиIагъэх, — къыIуагъ Къулэ ­Амэрбый.

Дунаим щашIэрэ ансамблэу «Налмэсым» А. Къулэр цIыфхэр ыгъэгушIохэзэ илъэсыбэрэ къыщышъуагъ, художественнэ пащэу иIагъ.

«Тыргъэтаор», IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм афэгъэхьыгъэ зэхэт къашъор, фэшъхьаф лъэпкъ къашъохэу ыгъэу­цугъэхэр «Налмэсым» непи концертхэм къащешIых. «Ансамблэу «Майкопчаночкэм» ихудожественнэ пащэу щытыгъ.

Адыгэ Республикэм инароднэ артистхэу НэмытIэкъо Аслъан, Дыгъу Иринэ, Бахъукъо Адам дунаим щашIагъэх.

— Къулэ Амэрбый фэгъэхьыгъэ зэхахьэм тыхэлажьэзэ Дыгъу Иринэрэ сэрырэ хъу­гъэ-шIагъэу тыгу къэкIыжьыгъэр бэ. Джырэ уахътэ Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледж кIэлэегъаджэу Iоф щытэшIэ. Дгъэ­сэрэ ныбжьыкIэхэр ансамблэхэу «Налмэсым», «Ислъамыем», нэмыкIхэм къащэшъох, — еIо Бахъукъо Адам.

Проектэу «Культурэм ифилософие» волон­терхэр тапэкIи хэлэжьэщтых. Къулэ Амэр­бый ныбжьыкIэхэр зэрэIукIагъэхэм къы­хэд­гъэ­щы­мэ тшIоигъор искусствэм лIэужхэр, лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр ары. Къэра-лыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэха­хьэхэм волонтерхэр, колледжым иеджакIохэр ахэлэжьэщтых.