«Владимир Путиным десэгъаштэ»

Социальнэ-экономикэ IэпыIэгъу шъо­лъырхэм зэраратыщт шIыкIэм фэгъэ­хьыгъэ зэIукIэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным зэрища­гъэр видео­конференцие шIыкIэм тетэу мы мафэхэм кIуагъэ.

Къэралыгъом ипащэ мэхьа­нэшхо зиIэ псэлъэ куоу къы­шIыгъэм амышIымэ мыхъунэу щы­тыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием, санкциехэм япхыгъэу Iофхэм язытет зыфэдэ хъу­гъэм уасэ къыщыфишIыгъ. Джащ фэдэу къохьэпIэ къэралыгъохэм ащыпсэухэрэм за­фи­гъазэзэ къыIуагъ Урысыем зэрихьэрэ Iофтхьабзэхэм джэгъогъуныгъэ ахэлъэу зэраIорэр пцIэу зэрэщытыр.

Хэгъэгум и Президент политическэ унашъохэу ыштагъэ­хэм­рэ хэгъэгум исо­циальнэ-эко­но­микэ хэхъоныгъэ зыпкъ игъэ­у­цожьыгъэнымкIэ Iофтхьэбза­кIэхэу зэрихьэхэрэмрэ адесэгъаштэ, мыщ хэхьэх социальнэ тын пстэуми зэрахагъэ­хъощтыр.

Ахэр зэкIэ республикэм щыпхыры­щыгъэнхэмкIэ, социальнэ пшъэрылъхэр ыкIи лъэпкъ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ ищы­кIэгъэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ зэшIотхыщтых.

Непэрэ пшъэрылъхэм ямызакъоу, тапэкIэ шIэгъэн фаехэу щыIэхэми та­дэлэжьэным мэхьанэшхо иIэу щыт. Владимир Путиным ащ фэдэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ.

Къэралыгъом ипащэ указэу «Урысые Федерацием социальнэ-экономикэ зыпкъитыныгъэ илъынымкIэ, цIыфхэр къэухъу­мэгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэхэм яхьы­лIагъ» зыфиIорэм кIэтхагъ, шъолъыр­хэм япащэхэм пол­номочие тедзэхэр ятыгъэнхэм епхыгъэу ар щыт.

Къэралыгъом ипащэ къыгъэ­нэфэгъэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм пае кризисым пэшIуе­кIорэ IофтхьэбзакIэхэм къатегущыIагъ. ГумэкIыгъоу къытфыкъо­кIыхэрэм тапэуцужьынымкIэ ахэм теубытагъэ, шIошъхъуныгъэ къытхалъхьэ.

Къиныгъоу, гумэкIыгъоу къытфыкъо­кIыхэрэм джыри нахь лъэш тызэрашIырэмкIэ Президентым десэгъаштэ. А къиныгъохэм адакIоу амалыкIэхэми яуахътэуи ар щыт. Амал зэриIэкIэ нахь шIуагъэ къатэу, акъылыгъэ хэлъэу ахэр дгъэфедэнхэ фае.

ЧIыпIэ зэжъу тызщифэрэм тызэрэзекIон фаемкIэ опыт тиIэ хъугъэ, инфраструктурэ, экономикэ ыкIи соци­альнэ проектхэмкIэ ублэпIэшIухэр щыIэх.

А пстэуми тапэкIэ яшIуагъэ къытэкIы­жьыщт.

IофшIэныбэ тапэ илъ. Уасэхэм ренэу алъыплъэнхэу, на­хьыбэрэ ермэлыкъ­хэр зэхащэ­хэзэ ашIынэу пшъэрылъ афэсшIыгъ. Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, мыщ фэдэ лъэхъаным общест­вэмрэ хабзэмрэ акIуачIэ нахь зэхалъхьан, шIыкIэ-­амалыкIэхэр нахь псынкIэу гъэфедэгъэн­хэмкIэ гъусэныгъэ зэкIэми зэ­дыряIэн фае.

Владимир Путиным ипшъэ­рылъхэр дэх имыIэу дгъэцэ­кIэщтых, социальнэ IэпыIэгъум иси­стемэ зыкI тыдэхыщтэп, респуб­ликэмкIэ къэкIуапIэу ти­Iэхэр, федеральнэ гупчэм IэпыIэгъоу къытитырэр зэкIэ амал зэриIэу, нахь икъоу дгъэфе­дэщтых, — къыхигъэщыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.