Шъукъеблагъ мэфэкIым

Адыгэхэм яшэн-хабзэу «ИлъэсыкIэ мэфэкI» зыфиIорэ зэхахьэр гъэтхапэм и 21-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр», Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ Iофтхьабзэм изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэх. Адыгэ Рес­публикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэр, Адыгеим иартист цIэрыIохэр, творческэ купхэр, лъэпкъ общественнэ организациехэр, хабзэм икъулыкъушIэхэр, хьакIэхэр мэфэкIым хэлэжьэщтых.

— Лъэпкъ шэн-хабзэхэр къэтыухъумэнхэм, щыIэныгъэм щылъыдгъэкIотэнхэм, ныбжьыкIэхэр шIэжь яIэу пIугъэнхэм фэшI мэфэкIым мэхьанэшхо иIэу тэлъытэ, — къытиIуагъ Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Къыддэпсэурэ лъэпкъхэм тикультурэ нахь дэгъоу зэрагъашIэмэ, тизэфыщытыкIэхэр лъэхъаным щыпытэщтых.

— Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу культурэм хэхъоныгъэ ышIыным фэгъэхьыгъэр дгъэцакIэзэ, Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ехьылIэгъэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн ИлъэсыкIэ мэфэкIымкIэ етэгъа­жьэ, — къытиIуагъ АР-м лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэу Бадый Къэплъан. — 2022-рэ илъэ­сыр Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурэ кIэнрэ я Илъэс. МэфэкIхэм лIэуж зэфэшъхьафхэр ахэлажьэ­хэзэ, тикультурэ зеушъомбгъу.

ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоны­гъэмрэ япчэгоу Мыекъуапэ дэтым ИлъэсыкIэ мэфэкIыр игъэкIотыгъэу щызэхащэщт. Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо филармоние ыпашъхьэ республикэм щыпсэурэ лъэпкъхэр щызэIукIэщтых. Артистхэм орэдхэр къаIощтых, къэшъо­щтых, усэхэм къяджэщтых, ижъы­рэ лъэпкъ шэн-хабзэхэр къыщагъэлъэгъощтых.

Адыгэ шхыныгъохэр пчэгум щагощыщтых. МэфэкI зэхахьэр адыгэ джэгукIэ аухыщт, анахь дахэу къэшъуагъэхэм ящытхъу щаIощт.

Шъукъеблагъэх адыгэхэм я ИлъэсыкIэ мэфэкI! Лъэпкъ зэха­хьэр гъэтхапэм и 21-м пчыхьэм сыхьатыр 6-м рагъэжьэщт. КIымафэмрэ гъатхэмрэ зыщызэ­хэкIыжьыхэрэ мафэр гъэшIэгъо­нэу кIощт. Адыгэ гущыIэ щэрыо-хэр, лъэпкъ IорIуатэхэр, пшысэм фэдэ театрализованнэ едзыгъо дахэхэр артистхэм къыщагъэлъэ­гъощтых.