Литературнэ-музыкальнэ композициер

«Сыбзэ дышъэу сиадыгабз»

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ тиреспубликэ дахэу, игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ.

Адыгабзэм имэфэкI фэгъэхьыгъагъ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм адыгэ литературэмкIэ иотдел щызэхащэгъэ литературнэ-музыкальнэ Iофтхьабзэр. Ар адыгабзэкIэ кIуагъэ, поселкэу Севернэм иеджапIэу N 27-м ия 5 – 7-рэ классхэм яеджакIохэр къырагъэблэгъагъэх.

ТхылъеджапIэм иIофышIэу Iофтхьабзэр зезыщагъэм ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъ бзэм щыIэныгъэм чIыпIэу щыриIэр, бзэ пэпчъ уфэсакъэу уухъумэн ыкIи хэбгъэхъон зэрэфаер, ныдэлъфыбзэр зэрэосэнчъэр. КIэлэеджакIохэр кIэкIэу адыгабзэмрэ тхыбзэрэ адыгэ лъэпкъым иIэ зэрэхъу­гъэ­хэм фагъэнэIосагъэх. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэм адыгабзэр бзэ анахьыжъхэм зэращыщыр ыкIи, ЮНЕСКО-м зэри­лъытэрэмкIэ, ар кIодыжьыным ищынагъуи зэрэщыIэр араIуагъ.

НыбжьыкIэхэм къафаIотагъ адыгабзэр ухъумэгъэнымкIэ, ащ хэгъэхъогъэнымкIэ ыкIи бзэр Iэрыфэгъу нахь шIыгъэнымкIэ лъэшэу мэхьанэ зэриIэр, АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ 2000-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу гъэтхапэм и 14-р тиреспубликэ адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэу зэрэщагъэмэфэкIырэр. КIэлэеджакIохэр адыгабзэмкIэ гъэза­гъэу шIэныгъэ IофшIэгъэ инхэр зиIэ апэрэ шIэныгъэлэжьхэм, ушэтакIохэм, адыгабзэм иIофыгъохэмкIэ гъэхъагъэхэр зиIэхэм ащагъэгъозагъэх.

Ащ ыуж ежь Iофтхьабзэм хэлэжьэрэ еджакIохэм ясэнаущыгъэ литературнэ мэфэкIым къыщырагъэлъэгъукIыгъ «КъашIэ пычыгъор къызхэхыгъэ произведениер», «Произведениехэм ацIэ зэхэкIухьагъэхэр», «ГущыIэжъыр тэрэзэу къаIо», «ГущыIэхэм къафэгъот антонимхэр» зыфиIорэ темэхэмкIэ.

МэфэкI тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Люблю язык тех песен колыбельных» зыфиIорэм Адыгеим итхакIохэм, усакIохэм ятхылъхэр, адыгэ пшысэхэр, хырыхыхьэхэр, гущыIэжъхэр зыдэтхэр ыкIи анахь литературэ гъэшIэгъонэу, къашъхьапэнэу еджакIохэм щытхэр щызэгъэкIугъагъ, а зэкIэ адыгабзэм идэхэгъэ-дэгъугъэ кIэзыгъэтхъэу, бзэм изэгъэшIэн хэти кIэзыгъэхъопсэу гъэпсыгъагъэ.

Дзэукъожь Нуриет.