Iофтхьабзэу «Хэукъоныгъэ зышIыгъэр»

Лъыхъуным щыIэ автотранспортыр, къэралыгъо регистраци­оннэ тамыгъэ нэпцI зиIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм, мыщ фэдэ транспортыр амыгъэфедэным фэшI псынкIэу къызэтегъэуцогъэ­ным, джащ фэдэу санкциехэм адимыштэу зэхащэрэ зэмы­зэгъ зэхахьэхэм ыкIи Iофтхьэ­бзэ жъу­гъэхэм ахэлэжьэн ыкIи зэхэ­зыщэн мурад зиIэхэр къы­хэ­гъэщыгъэнхэм, ащ нэмыкIэу административнэ тазырыр игъом къэзымытыжьыгъэхэм къарагъэ­пщыныжьыным ыкIи ахэм адми­нистративнэ тазыр атыралъхьаным фытегъэпсыхьэгъэ пэшIоры­гъэшъ Iофтхьабзэу «Хэу­къоныгъэ зышIыгъэр» зыфиIо­рэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо ав­тоинспекцие зэхищагъ.

Мы IофтхьабзэмкIэ зэхэща­кIохэм мурадэу яIэр гъогум щы­зекIорэ автотранспортыр уплъэкIугъэныр, къэралыгъо ре­гистрационнэ тамыгъэ нэпцI зыпылъхэр гъэунэфыгъэнхэр, лъыхъуным щыIэ автотранспортыр къыхэгъэщыгъэнхэр ыкIи шапхъэхэр зыукъуагъэхэм административнэ тазырхэр игъом къарагъэпщыныжьынхэр ары.

Адыгеим игъогу-патруль къулыкъум иротэу N 1-м икомандир игуадзэу
ПIатIыкъо Ичрам.