«Мыр унэшъо къиныгъ, ау нэмыкI хэкIыпIэ щыIагъэп»

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер рагъэжьэным епхыгъэ унашъоу Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ышIыгъэм дыригъаштэу къэгущыIагъ АР-м ибзылъфыгъэхэм я Союз и Правление хэт БжьэшIо Фатимэ.

Ащ зэрилъытэрэмкIэ, тикъэралыгъо ипащэ ышIыгъэ унашъор къины, ау а лъэбэкъур тэрэз.

— Украинэр — тигъунэгъу, хэушъхьа­фыкIыгъэ тарихъ зиIэ славян респуб­ликэу щыт. Урысыемрэ Украинэмрэ азыфагу илъ ныбджэгъуныгъэр США-м зэщигъакъомэ шIоигъоу бэшIагъэ ыуж зитыр. А гухэлъыр зыдэзыIыгъ Порошенкэр къытехьэ, нэужым Зеленскэр ыкIи Украинэр ахэм зынагъэсыгъэр тэлъэгъу. Пстэуми тыришыхьат Урысыем пэшIуекIорэ политикэр, Луганск ыкIи Донецк зэреохэрэр щагъэтынэу ти Президент Украинэм ипащэхэм бэрэ зызэрафигъэзагъэм. Ау ащ США-м зыритыгъ, ащкIэ Урысыем ыпашъхьэ щынагъо къиуцуагъ. Тикъэралыгъо пэшIуе­кIорэ Iуагъэхэу ыкIи зекIуакIэхэу Америкэм зэрихьэхэрэм къакIэлъыкIуагъ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер ра­гъэжьэным иунашъо. Мурад шъхьаIэу ащ иIэр Украинэм ицIыфхэр къэухъу­мэгъэнхэр, США-м Украинэр къыIэкIи­хыжьыныр ары. Мыр унэшъо къиныгъ, ау нэмыкI хэкIыпIэ щыIагъэп, — къыIуагъ БжьэшIо Фатимэ.

Джащ фэдэу тигущыIэгъу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къохьапIэм зэрихьэрэ жъалымыгъэр, шъорышIыныгъэр, Iэдэбынчъагъэр Урысыем идзэ зэрэфэлъэкIэу зэхегъэтакъо. Джащ пае АР-м ибзылъ­фыгъэхэм я Союз хэтхэм Президентым дырагъаштэ. ДНР-м ыкIи ЛНР-м ащыпсэухэрэм мамырныгъэрэ хэхъоныгъэрэ яIэнэу ахэр афэлъаIох.

Iэшъынэ Сусан.