Къэралыгъом ипащэ детэгъаштэ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операциеу Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм ащыкIорэм фэгъэхьыгъэу ишIошIхэм тащигъэгъозагъ къэндзалхэм якультурнэ-просве­тительскэ обществэу «Дуслык» зыфиIорэм ипащэу Алим Ильясовым.

— Тятэхэм ыкIи тятэжъхэм дэгъоу ашIэ фашизмэр зыщыщыр. Илъэси 8-у хъугъэу Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм ямамыр цIыфхэм «хьэкIэ-къокIагъэу» адызэрахьэрэм ыкIи зэрау­кIыхэрэм Урысыем ынаIэ тыримыдзэн ылъэкIыгъэп. Тикъэралыгъо ипащэу Владимир Путиным иунашъокIэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциеу Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм ащыкIорэр игъо шъыпкъэу щыт. Ахэм ащыпсэурэ цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр ыкIи Урысыем игъунапкъэхэр къэухъумэгъэнхэм мы операциер зэрэфэIорышIэщтым сицыхьэ телъ. Адыгеим ис къэндзалхэм ацIэкIэ, ахэр мини 3 фэдиз мэхъух, тикъэралыгъо ипащэ унэшъо мыпсынкIэу ышIыгъэм детэгъаштэ.