Зэфэсым зыфагъэхьазыры

Республикэ общественнэ дви­жениеу «Адыгэ Хасэм» и Хэ­сашъхьэ изэхахьэ лъэхъаным диштэрэ Iофыгъохэр къыщаIэтыгъэх.

Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къыIуагъ Адыгэ Хасэм и Устав зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэ зэрэфаер. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ, гъэсэ­ныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистерствэхэм, нэмыкI къулыкъушIэхэм уахътэм диштэу Адыгэ Хасэм Iоф зэрадишIэщтым ехьылIэгъэ унашъохэм зэхахьэм щытегущы­Iагъэх. Бзэм, тарихъым, культурэм яхьы­лIэгъэ тхылъ­хэм, журналхэм якъыдэгъэкIын Адыгэ Хасэр зэрахэлэжьэщт шIыкIэр къыщаIотагъ.

Адыгэ Хасэм икомитетхэм зэхъокIыны­гъэхэр афашIынхэр игъоу алъытагъ. Адыгабзэм дэлэжьэщт комитетыр хэушъхьафы­кIыгъэу щытыщт. Ащ фэшI тарихъымрэ археологиемрэ якомитет зэхэщэгъэн фае.

Комитетхэм ахэтыщтхэм, ахэр зезыщэщтхэм, хэбзэ къулыкъушIэхэм Iоф адашIэнымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэ­бар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэIукIэм къыщиIуагъ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм лъэпкъ нэры­лъэгъу IэпыIэгъухэр зэращагъэфедэхэрэм шIуагъэ къызэритырэр. Рагъэжьэгъэ Iофыр лъагъэкIотэн ямурад.

Гурыт еджапIэхэм ащыщхэм адыгэ кIэлэ­еджакIохэу ащеджэхэрэм адыгабзэр дэеу зэрашIэрэм ыгъэгумэкIэу Къуижъ Къэплъан къытегущыIагъ. Унагъомрэ кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэмрэ язэпхыныгъэхэм яхьылIэгъэ еплъыкIэхэр зэрагъэцэкIэщтхэм зэIукIэгъум щытегущыIагъэх.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зы­псэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгэ Хасэм зэхищэщт Iофтхьабзэхэм ана­хьэу къахагъэщыгъэр культурэм, тарихъым, спортым яхьылIагъэхэр арых. Бырсыр Батырбый, Болэкъо Аслъан, Нэгъуцу Аслъан, СтIашъу Юрэ, МэщфэшIу Нэдждэт, нэмыкIхэм къаIуагъ шIэныгъэлэжьхэр, хабзэм икъу­лыкъушIэхэр ягъусэхэу Iофхэр зэрэлъагъэ­кIотэщтхэр.

IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм зэпхыныгъэу адыряIэр гъэпытэгъэным, гъэсэныгъэм, спортым, нэмыкIхэм къа­тегущыIагъэх Ацумыжъ Юсыф, Тхьапшъэкъо Альберт, Хьаблаукъо Адам, ГъукIэлI Сусанэ, НэпшIэкъуй Аминэ, ЦIыкIушъо Аслъан, фэшъхьафхэри.

Адыгэ Хасэм изимычэзыу зэфэс онлайн шIыкIэу 2020-рэ илъэсым, гъэтхапэм и 26-м зэхащэнэу рахъухьагъ. Зэхахьэм къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм яхьылIэгъэ унашъохэр аштагъэх.