АдыгабзэмкIэ диктант атхыгъ

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ ипэгъокIэу гъэтхапэм и 12-м Адыгэ къэралыгъо университетым илъэпкъ факультет «Адыгэ диктант» зыфиIорэр щыкIуагъ.

Сыхьатыр 12-м ар ­рагъэжьагъ. Пандемием ыпкъ къикIыкIэ гъэрекIо фэдэу ар пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу атхыгъ.


Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемкIэ ыкIи культу­рэмкIэ ифакультет идеканэу Хьамырзэкъо Ну­риет къызэриIуагъэмкIэ, пэшIорыгъэшъэу IофшIэгъэ 400 мы илъэсым къа­тыгъ. ДжырэкIэ ахэм яуплъэ­кIун ыуж итых.

— Илъэс къэс гъэтхэпэ мазэм адыгабзэм ыкIи адыгэ культурэм язы­къегъэIэтыжьын фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр республикэм щызэхащэх. Тифакультет ныдэлъфыбзэм икъэухъу­мэн пшъэрылъ шъхьаIэу иI. «Адыгэ диктантыр» лъэпкъыбзэм икъызэте­гъэнэжьын, ар нахь цIыфыбэмэ зэрагъашIэ ашIоигъо хъуным фэлажьэ. 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхэтэщэ. Ащ чанэу зэрэхэлажьэхэрэр зытэлъэгъум, илъэс къэс, мэфэкIым ипэгъокIэу редгъэкIокIэу тыублагъ. Мыгъэ ар я 4-у зэхэтщагъ. 2020-рэ илъэсым дик­тантыр затхыщтыр IофшIэгъу мафэу тефагъэти, ащ фэдизэу бэмэ атхыгъэп, ащ къыхэкIыкIэ къыкIэ­лъыкIохэрэр зыгъэпсэ­фыгъо мафэхэм атедгъэ­фэ­нэу тетыубытагъ. 2021-рэ илъэсым гъэтхапэм и 14-м онлайн шIыкIэм тетэу ар зэхэтщагъ. Ащ IофшIэн 613-рэ къагъэхьыгъагъ. Дик­тантыр нэ­бгыри 117-мэ дэгъу дэдэу атхыгъагъ, — еIо Хьа­мырзэкъо Нуриет.

Мыгъэ диктантыр зы­тхы­хэрэр тIоу гощыгъа­гъэх. Бзэр зыIулъэу зыгъэ­федэхэмрэ бзэр зэзы­гъа­шIэхэрэмрэ. А купитIум яхьы­лъагъэкIэ диктант зэфэшъхьафхэр атхыгъэх. Шъхьадж ежь иIэрыфэгъур къыхихыгъ, тIури зытхыгъэхэри къахэкIыгъэх. Ахэм къяджагъэх адыгабзэмкIэ ыкIи литературэмкIэ республикэ зэнэкъо­къум текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэх кIэлэегъэджэ пэрытхэу Мамый Саидэрэ Шышэкъо Сусаннэрэ.

Iофтхьабзэм ипэублэ диктантыр зэрэптхыщт ыкIи зэрауплъэкIущт шIыкIэр къаIотагъ. Сыхьатым къыкIоцI ар кIуагъэ, нэ­ужым зэхэщакIохэм агъэ­нэфэгъэ электроннэ поч­тэмрэ телефонымрэ Iоф­шIэнхэр арагъэхьыжьы­гъэх.

ЗэхэщакIохэм къызэраIорэмкIэ, онлайн шIыкIэм тетэу диктантыр зэ­ратхырэм ишIуагъэкIэ ащ хэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ. Адыге-им щыпсэухэрэм ямыза­къоу IэкIыбым ис тилъэпкъэгъухэри ахэтыгъэх.

— Текстым икъыхэхын мэхьанэшхо етэты. Ащ дэ­лэжьэщтхэр пэшIоры­гъэшъэу дгъэнэфагъэх. Текстым гъэсэныгъэмкIэ ыкIи пIуныгъэмкIэ купкI ин иIэу къыхэтэхы, ащ дакIоу ар къин дэдэ хъущтэп, сыда пIомэ, адыгабзэр зэкIэми зэраIэкIэ­лъыр зэфэшъхьафы. Ар дэ­гъоу атхыгъэу, балл ин къызахьыкIэ, къэкIорэ илъэ­сым джыри фэчэфхэу хэлэжьэщтых. Iофтхьабзэм икIэух зэфэхьысыжьхэр тэшIых, цIыфхэмкIэ ар Iэрыфэгъу, нахь гъэшIэ­гъон зэрэхъущтым тыдэлажьэ, ыпэкIэ тылъэкIуатэ. IофшIэнхэм язэфэхьысыжьхэр гъэтхапэм и 20-м нэс къэнэфэщтых, тисайт ахэр къихьажьыщтых, — къыIуагъ лъэпкъ факультетым идекан.

ДЕЛЭКЪО Анет.