«Синдикэр» Москва къикIыжьыгъ

Адыгэ къашъом иансамблэу «Синдикэм» иартистхэр телеканалэу НТВ-м ипроектыкIэу «Стра­на талантов» зыфиIорэм хэлэжьагъэх.

Ансамблыр зыхэхьэрэ творческэ зэхэт купэу «Ошъадэм» ипащэу Едыдж Викторие къызэриIотагъэмкIэ, «Синдикэр» проектым иятIонэрэ едзыгъо хэлэжьэнэу Москва рагъэблэгъэгъагъ. ЗэкIэмкIи зэнэкъо­къур едзыгъуиеу рагъэкIокIыщт. Ахэм творческэ купхэр, орэдыIохэр, къэшъуакIохэр ащызэнэкъокъух.

«Лъэпкъ культурэм ыкIи ­лъэпкъ кIэным я Илъэс къыдыхэлъытагъэу проектыр зэхащагъ. Арышъ, проектым къэралыгъом итворческэ куп хьа­лэ­мэтхэр, иартист IэпэIасэхэр зэфищагъэх, — хигъэунэфы­кIыгъ Едыдж Викторие. —

ТэркIэ мыщ фэдэ проектым ухэлэжьэныр ушэтыпIэ гъэшIэгъон хъугъэ, тигуапэу проектым ща­шIыгъэ съемкэхэм тахэлэ­жьагъ. Ахэр Мосфильмым ипавильонхэм ащыкIуагъэх. ОсэшI купым хэт артист цIэрыIохэм тикъэшъуакIохэм ясэнаущыгъэ уасэу къыфашIыгъэр тэркIэ лъэ­пIагъэ. Хореографическэ композициеу «Ритмы гор» зыфи­Iорэр проектым къыщыдгъэлъэ­гъуагъ. Шъонтырпаохэр зыхэт къашъоу тиартистхэм къагъэлъэ­гъуагъэм жюрим хэтхэу, зэлъа­шIэрэ артистхэу Борис Галкиныр, Надежда Бабкинар, «Поедем, поедим» зыфиIорэ къэтыныр зезыщэу Федерико Арнальди, проектыр зезыщэу, ар­тистэу Алексей Воробьевыр къыщытхъугъэх. «Синдикэр» агу екIугъ, ар къахэщыгъ».

Проектым иапэрэ едзыгъо адыгэ Iэмэ-псымэхэм янароднэ ансамблэу «Уджыр» (Тэхъутэмыкъое район) хэлэжьагъ. Зэ­нэкъокъум къащыхэщырэ купхэм сомэ мини 100 зэрылъ шIухьафтынхэр къаратыщтых, проектым икIэух нэсыхэрэр со­мэ миллионым фэбэнэщтых.

Телеканалэу НТВ-м ипродюсер шъхьаIэу Тимур Ванштейн проектым фэгъэхьыгъэу журналистхэм адишIыгъэ зэдэгущыIэгъум мыщ фэдэу щыхигъэунэфыкIыгъ: «Къэралыгъом итворческэ куп хьалэмэтхэр, иартист IэпэIасэхэр къэдгъэлъагъохэ тшIоигъоу проектэу «Страна талантов» зыфиIорэр зэхэтщагъ. Лъэпкъ творчествэм шэн зэ­фэ­шъхьафхэр хэлъ, сэнаущыгъэ хьалэмэтхэр, жанрэ зэ­мы­лIэу­жыгъохэр бэу хэтых. Ахэр цIыф­хэм ядгъашIэ тшIоигъу».

Проектым иапэрэ едзыгъоу тырахыгъэр мы мафэхэм эфирым фагъэхьазыры. Гъэтхапэм и 18-м пчыхьэм сыхьатыр ­бгъум апэрэ едзыгъом ителеверсие телеканалэу НТВ-м къытыщт. Ансамблэу «Уджыр» проектым зэрэхэлэжьагъэр ащ къыща­гъэлъэгъощт. ЯтIонэрэ едзыгъор гъэтхапэм и 25-м пчыхьэм сы­хьатыр бгъум телеканалэу НТВ-мкIэ къатыжьыщт. Ащ ансамблэу «Синдикэр» зэрэхэлэжьагъэр щытлъэгъущт.

Адыгеим иартистхэм телеканалэу НТВ-м ипроектыкIэ къызэрагъэбаищтым, къызэрагъэ­дэхэщтым щэч хэлъэп! «Страна талантов» зыфиIорэ къэтынхэр блэшъумыгъэкIых!

Тэу Замир.