Пчъагъэхэм къащэкIэ

Гъэтхапэм и 14-м ипчэдыжь сыхьатыр 10-м ехъулIэу оперативнэ штабым къыIэкIэхьэгъэ къэбарымкIэ, Адыгеим зэпахырэ узхэмкIэ исымэджэщ зы нэбгырэ ищыIэныгъэ щызэпыугъ.

Зидунай зыхъожьыгъэ бзылъфыгъэр Кощхьэблэ районым щыщ. Лабораторнэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, зэрылIыкIыгъэр зэпахырэ узыкIэу COVID-19-р ары.

Зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм ехъулIэу зэпахырэ узэу коронавирусыр Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 47155-мэ къахагъэщыгъ.

Ахэм ащыщэу нэбгырэ 4561-мэ яIазэх (чэщ-зымафэм къыхэхъуагъэр нэбгыри 111-рэ), хъужьыгъэр нэбгырэ 41644-рэ (чэщ-зымафэм хэхъуагъэр 613-рэ), зидунай зыхъожьыгъэр — 950-рэ (чэщ-зымафэм зы нэбгырэ).

Нэбгырэ 47155-р республикэм имуниципальнэ псэупIэхэм атегощагъэу:

— Мыекъуапэ — 20670-рэ;
— Тэхъутэмыкъое районыр — 6566-рэ;
— Мыекъопэ районыр — 6358-рэ;
— Джэджэ районыр — 2830-рэ;
— Красногвардейскэ районыр — 2767-рэ;
— Кощхьэблэ районыр— 2662-рэ;
— Теуцожь районыр — 1923-рэ;
— Шэуджэн районыр — 1712-рэ;
— Адыгэкъалэ — 1667-рэ.