«Ислъамыер» илъэгапIэ фэкIо

Гъэтхапэм и 16-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» иконцерт Мыекъуапэ щыкIощт.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тыпэгъокIызэ, «Ислъамыем» пчыхьэзэхахьэхэр зэхещэх, — къытиIуагъ ансамблэ цIэрыIом ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан. — НыбжьыкIэхэм, еджакIохэм афэгъэхьыгъэ концертэу республикэм ифилармоние щызэхатщэрэм произведениякIэхэр, лъэпкъ шIэжьым ехьылIагъэхэр щыIущтых.

«Ислъамыер» илъэс 30 зэ­рэхъугъэм, медицинэм иIофы­шIэхэм апае концертхэу онлайн шIыкIэм тетэу ансамблэм къытыгъэхэм нэбгырэ мин пчъагъэ яплъыгъ.

Ясэнэхьат феджагъэхэу орэдыIо 20 «Ислъамыем» хэт. Ахэр искусствэ лъагэм зэфищагъэх, лъэпкъ шIэжым илъагъо рэкIох. Адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн яIахьышIу халъхьэзэ, тщыгъупшэжьыпэным нэсыгъэ ижъырэ орэдхэм псэ къапагъэ­кIэжьы. «ЩырытIым», «Гощэгъэ­гъым игъыбз», «Мэзгуащ», «Си Мурадин», «Хьагъэуджым изэфакIу», «Ныдэлъф мэкъамэхэр», нэмыкIхэри Урысыем имыза­къоу, дунаим щэжъынчых, хэгъэ­губэмэ арыс тилъэпкъэгъухэр зэфащэх.

Орэдыр лъэпкъым ыбз, ыпс. Къашъор лъэпкъым ишэн-хабзэхэм къащежьэ. Орэдымрэ къашъомрэ зэрэзэгъусэхэм «Ислъамыем» итворчествэ лъа­гэу еIэты. ОрэдыIохэу ХъокIо Сусанэ, Тыгъужъ Асыет, Дзыбэ Руслъан, пщынаохэу Лъэцэр Светланэ, Мышъэ Анзаур, къэшъуакIохэу Лъэустэнджэл Рузанэ, Сихъу Руслъан, нэмыкI артистхэм хэгъэгум щыкIорэ концерт хэхыгъэхэр къагъэдэхэн алъэкIыщт.

Ащ фэдэ артист цIэрыIохэр зыщапIугъэхэ ансамблэр рес­публикэм шIукIэ щашIэ. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэр «Ислъамыем» итворчествэ щыгъуазэх. Джырэблагъэ ансамблэм дунэе шап­хъэхэм адишэрэ автобус зэтегъэпсыхьагъэ къыфащэфыгъ. «Ислъамыер» типащэхэм лъэшэу афэраз.

— «Ислъамыем» июбилей концертхэр Москва, Ставрополь, Налщык, Краснодар, Щэрджэс­къалэ, нэмыкIхэм къащитыщтых, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ композитор цIэрыIоу Нэхэе Аслъан. — Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэ­си 100 зэрэхъурэм дунэе мэхьанэ иIэу сэлъытэ. ТиорэдхэмкIэ, тикъашъохэмкIэ адыгэмэ тарихъ гъогоу къакIугъэр, респуб­ликэ тиIэу тызэрэпсэурэр хэгъэ­гухэм къащытэIуатэ. Зэпэуцун Iофыгъохэр Украинэм шIэхэу щаухыщтхэу тэгугъэ, Владимир Путиным иунашъохэм адетэгъа­штэ. Мамыр псэукIэр зэкIэми анахь лъапIэу тэлъытэ.

Тигъэзет иныбджэгъушIоу «Ислъамыем» итворчествэ хигъэхъонэу фэтэIо. Европэм иму­зыкальнэ искусствэ лъагэу зэриIэтырэм тапэкIи тигъэгушхощт.

Искусствэм ицIыфхэу Хъот Заур, Нэхэе Аслъан кIэщакIо фэхъухи, ансамблэр зэхащагъ. «Ислъамыер» илъэс 30 хъугъэ, пытэу ылъэ теуцуагъ. Дунэе зэнэкъокъухэм пчъагъэрэ къащы­хагъэщыгъ, Урысыем и Правительствэ ипремие илауреат, республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» къыфагъэшъошагъ. Лъэп­къыр, Адыгэ Республикэр егъэ­дахэх, ыцIэ дунаим щэIу. Опсэу, «Ислъамыер»! Уиконцертхэм цIыфхэр къяжэх, тизэIу­кIэгъухэр нахьыбэ хъунхэу тыфай.

ЕмтIылъ Нурбый.