Дышъэу медалищ

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ щагъэсэгъэ Александр Евтушенкэм трекым дышъэ медали 3 къыщихьыгъ.

«Командная гонка» зыфиIорэм хэлажьэхи километри 3 къызакIум, апэрэ чIыпIэр къэзыхьыгъэхэр: Александр Евтушенко —Адыгэ Республикэр, Валерий Исламов —Адыгэ Республикэм ыкIи Омскэ хэкум якомандэхэм ахэт. Дышъэр къэзыхьыгъэ командэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэ­гъуагъ Степан Григорян, Кирилл Мальковым, Александр Ивановым. Ахэр Омскэ, Владимирскэ хэкухэм яспортсменых, зы командэ хъухэу зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

Зэнэкъокъоу «СКРЕТЧ» зыфиIорэм Александр Евтушенкэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Омскэ, Самарскэ хэкухэм ялIыкIоу Степан Григорян ятIонэрэ чIыпIэр къы­хьыгъ. Спортсменхэм метрэ 1000-р трекым къыщакIугъ.

Кушъхьэфэчъэ трекым «Гите» зыфиIорэ зэнэкъокъоу щызэхащагъэм метрэ 1000-р къызыщакIум, Александр Евтушенкэм дышъэр къыфагъэшъошагъ.

Москва, Свердловскэ, Тульскэ хэкухэм яспортсменхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Александр Евтушенкэм, Адыгэ Респуб­ликэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк тафэгушIо.

Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зы­псэу­рэр илъэси 100 зэрэхъурэм тигъэхъагъэхэр фэтэгъэхьых, — къытиIуагъ Анатолий Лелюк.