КIэух зэIукIэгъухэм тяжэщт

«Нефтехимик» Тобольск — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 89:70 (31:14, 20:22,21:17,17:17).
Гъэтхапэм и 8-м Тобольскэ щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 12, Суслов — 6, Рябов — 12, Александ-
ров — 5, Воротников, Гапошин — 4, Чаленко — 3, Каренин — 18, Кочнев — 10.
«Нефтехимикым» къыхэщыгъэхэр: Тихонов — 17, Кашин — 16.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Нефтехимик» — «Динамо-МГТУ» — 83:73 (22:19,20:18,24:19,17:17).
Гъэтхапэм и 9-м ешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин, Суслов — 4, Рябов — 9, Александров — 13, Гапошин — 6, Чаленко, Каренин — 12, Сизов — 23, Кочнев — 6.
«Нефтехимикым» къыхэщыгъэхэр: Луппо — 18, Тихонов — 14.

Суперлигэм ия 2-рэ куп щешIэрэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» пэшIорыгъэшъ зэнэкъокъур ыухыным-
кIэ зэIукIэгъуи 2 къыфэнагъ. Гъэтхапэм и 19 — 20-м «Динамо» Ставрополь дешIэщт. ЗэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIощтых. Апэрэ чIыпIихыр къыдэзыхы-
рэ командэхэр финалым хэхьащтых, ме­дальхэм афэбэнэщтых.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Тамбов» — 66
2. «Чеб. Ястребы» — 63
3. «Металлург» — 61
4. «Динамо-МГТУ» — 58
5. «Русичи» — 57
6. «Барс-РГЭУ» — 56
7. «ЧелБаскет» — 55
8. «Нефтехимик» — 52
9. «Новомосковск» — 50
10. «Динамо» Ст — 43
11. «МицуБаскет» — 39.

«Динамо-МГТУ-м» ешIэгъу 38-рэ иIагъ, «Русичи», «БАРС-РГЭУ», «ЧелБаскет» ешIэгъу 36-рэ зырыз яIагъ, финалым хэхьащтхэр кIэух зэIукIэгъу­хэу командэхэм яIэщтхэм къагъэлъэгъощт. Адыгеим иешIакIохэр финалым хэхьанхэмкIэ гугъэ яI.