ЕшIэгъухэр яIагъэх гъэшIэгъоных

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ лигэм икупэу «Б-м» хэтхэм я 7-рэ къекIокIыгъом хэхьэрэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Краснодар краим ипсэупIэу Шытхьалэ (Белореченск) команди 4 щызэIукIагъ. Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» Воронеж ыкIи Обнинскэ яешIакIохэм тIорытIо аIукIагъ.

ЕшIэгъухэр

«Динамо-МГТУ» — «Кристалл» Воронеж — 2:3 (25:18, 25:23, 22:25, 16:25, 15:17).
«Динамо-МГТУ» — «Обнинск» Обнинск — 0:3 (14:25, 16:25, 18:25).
«Динамо-МГТУ» — «Кристалл» — 0:3 (21:25, 20:25, 20:25).
«Динамо: МГТУ» — «Обнинск» — 2:3 (21:25, 18:25, 25:20, 25:18, 8:15).

Краснодар краим икомандэу ЦОП-р Воронежрэ Обнинскэмрэ якомандэхэм адешIагъ, зэIукIэгъуи 4-р 0:3-у шIуа­хьыгъ.

Я 8-рэ едзыгъом хэхьэрэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 12-м Грознэм щырагъэжьэщтых. Мыекъуапэ икомандэ Махачкала, Грознэм яспортсменхэм янэкъокъущт.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм къытиIуагъ финалым хэфэщт команди 4-р медальхэм зэрафэбэнэщтхэр. Я 5 – 8-рэ чIыпIэхэм якъыдэхын Адыгеим икомандэ хэлэжьэщт.

ЧIыпIэхэр

1. «Обнинск» — 59
2. «Динамо» Иж — 59
3. «Кристалл» — 57
4. «Дагъыстан» — 53
5. «Ставрополь» — 35
6. «Динамо-МГТУ» — 29
7. «Ростов-Волей» — 24
8. «Тюмень» — 10
9. «Грозный-2» — 3
10. ЦОП — 3.