IэпыIэгъу фэхъущтых

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм имэкъумэщ предприятие шъхьаIэхэм япащэхэм тыгъуасэ правительствэм и Унэ зэIукIэ щадыриIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ министрэу Шэуджэн Заур, финансхэмкIэ министрэу Виктор Орловыр.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыем пэшIуекIорэ санкциехэм къахэхъо зэпыт, ащ къыхэкIэу щыIэныгъэм илъэныкъо пстэуми яIоф­шIэнкIэ ямышIыкIэ амал горэхэр къы­хэхыгъэнхэ фаеу мэхъу.

«Тэ санкциехэм тапэуцужьыным тесэжьыгъ, пандемием илъэхъан тиIоф­шIэни зэблэтхъун тлъэкIыгъ. НепэкIэ экономикэм зыпкъитыныгъэ хэлъыным пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэн фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщ предприятиехэм цIыфхэр аIумыгъэкIыгъэнхэр. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, УФ-м и Правительствэ экономикэр зэщымыкъоным иплан зэхигъэуцуагъ, джырэ лъэхъаным Iофхэм язытет зыфэдэ хъугъэм къыпкъы­рыкIыхэзэ, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ амал зэриIэкIэ нахьыбэу IэпыIэгъу зэраратыщтым иамалхэм яусэгъэн фае.

Хэгъэгум имэкъумэщ хъызмэт IэпыIэгъу зэрэфэхъущтхэ хэушъхьафыкIыгъэ Iофтхьабзэхэр агъэнэфагъэх. ФэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ чIыфэхэм апае сомэ миллиард 25-рэ УФ-м и Правительствэ къыхигъэкIыщт. Мэкъумэщ техникэмкIэ фэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ лизингым фэгъэхьыгъэу КъумпIыл Мурат къызэриIуа­гъэмкIэ, федеральнэ гупчэм ахъщэ тедзэ сомэ миллиард 12 къыхигъэкIыщт, мэкъумэщ оборудованием изэтегъэ­псыхьанкIэ, игъэкIэжьынкIэ амалышIухэр ащ къытыщтых.

Хьалыгъугъэжъэ промышленностым ипредприятиехэм сомэ миллиарди 2,5-рэ фэдиз IэпыIэгъоу аратыщт.

«Кризисым пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр амал зэриIэкIэ нахь псынкIэу респуб­ликэм зэрэщыпхырытщыщтхэ амалхэм тяусэ. Мэкъумэщ хъызмэтым фэгъэзагъэхэм зэрищыкIагъэм тетэу ахэр къызфагъэфедэнхэм пае тфэлъэ­кIыщтыр зэкIэ тшIэщт. Мэкъумэщ отраслэм IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ Iоф­тхьабзэхэм тапэкIи ахэдгъэхъощт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

IофшIэныр езыгъэжьэгъэкIэ фермерхэм фэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ чIыфэхэр, субсидиехэр ыкIи грантхэр ятыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыщт. Мэкъу-мэщым ихэхъоныгъэ фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэхэр пхырыщыгъэнхэм, нэмыкI Iоф­тхьабзэхэу амалышIухэр къэзытыщтхэм ренэу анаIэ атырагъэтыщт, илъэсэу икIыгъэм елъытыгъэмэ, процент 29-кIэ (ар сомэ миллион 658-м шIокIы) IэпыIэгъур нахьыбэщт.

Къуаджэхэм ясоциальнэ, инженер ыкIи гъогу инфраструктурэ нахьышIу шIыгъэ­нымкIэ Iофтхьабзэхэр лъагъэкIуатэх. Къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ сомэ миллиард 1,8-м ехъу апэIуагъэхьащт псэолъэ 45-мэ яшIын.

«Тэ дэгъоу къыдгурэIо типредпринимательхэр зытещыныхьэхэрэр, сан­кциякIэхэм апкъ къикIэу ахэр зэуталIэхэрэм тащыгъуаз. Ау джыри зэ хэзгъэунэфыкIынэу сыфай экономи­кэмрэ бизнесымрэ зэрарэу ахьырэр амал зэриIэкIэ нахь макIэ шIыгъэным пае хэгъэгум и Правительствэ фэлъэ­кIыщтыр зэкIэ зэришIэрэр. Iофхэм язытет къыжъугурыIонышъ, IэпыIэгъу шъукъытфэхъуным тыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм энергетикэм ыкIи гъогу инфраструктурэм алъэныкъокIэ амалэу щыIэхэр дэгъоу къызфегъэфедэх, проектышхохэр лъигъэкIотэнхэ мурад иI.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу