ЗэгурыIоныгъэм уегъэпытэ

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» икIэщакIоу динымрэ адыгагъэмрэ афэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр тишъолъыр щэкIох.

Адыгэ Хасэмрэ диным пыщагъэхэмрэ зэгурыIоныгъэ ахэлъэу пIуныгъэм фэлэжьэнхэм, еплъыкIэ тэрэзхэр ямыIэу зэхахьэхэм къащыгущыIэхэрэм хэу­къоныгъэу ашIырэр зыдашIэжьын зэрэфаем, диным иIофышIэхэр егъэджэгъэнхэм, адыгэ шэн-хабзэхэр дгъэлъапIэхэзэ щыIэны­гъэм диштэхэу зетхьанхэм, ныбжьыкIэхэр шIэжь яIэу пIугъэнхэм, быслъымэн диным нэмыкI динхэр тылэжьыным демыгъэштэгъэныр нахь тэрэзэу зылъытэхэрэм яеплъыкIэхэр зэхахьэм къыщаIуагъэх.

Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан зэрищэгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм имуфтиеу Къэр­дэнэ Аскэрбый, динлэжьхэу, Адыгэ Хасэм хэтхэу ЦIыкIушъо Аслъан, ТIэшъу Нихьад, НэпшIэ­къуй Амин, Ацумыжъ Юсыф, Бжьэц Шыумаф, Хьасани Мы­хьамэт, нэмыкIхэри.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Ермэлхьаблэ, районхэм къарыкIыгъэ динлэжьхэр, общественнэ движениехэм яIофы­шIэхэр, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх.

Адыгэ шэн-хабзэхэр дгъэлъа­пIэхэзэ быслъымэн диным нахь дэгъоу тыдэлэжьэн, тызэкъотын зэрэфаем, мамыр щыIакIэр нахьышIу шIыгъэным афэгъэ­хьыгъэ унашъор зэхахьэм щаштагъ.