Тюмень щыбэнэщтых

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэра­лыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ.

Илъэс 23-м нэс зыныбжь кIа­лэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щызэIукIагъэх. БэнэкIо 233-рэ апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Адыгэ Республикэм ихэшыпы­кIыгъэ командэ хэтхэм хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIи 10-м нахьыбэ къыдахыгъ.

Татьяна Шаталовам, кг 52-рэ, дышъэр къыфагъэшъошагъ, тренерыр Нэпсэу Бислъан. Юрий Балоян, кг 66-рэ, апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ, тренерыр Сергей Шутов, Бэгъ Аслъан, кг 100, купым текIоныгъэр къыщихьыгъ, тренер­хэр Беданыкъо Рэмэзан, Роман Оробцов.

Екатерина Соловьевам, кг 78-м къехъу, апэрэ чIыпIэр къыфагъэ­шъошагъ, тренерыр Нэныжъ Байзэт.

ЯтIонэрэ чIыпIэхэр къыдэзы­хыгъэхэр бэнэкIуитIу мэхъух — Мерэм Нарт, кг 66-рэ, Ваган Григорян, кг 90-рэ. Н. Мерэмым итренерыр Хьакурынэ Дамир.

В. Григорян ипащэхэр Беданыкъо Рэмэзанрэ ыкIи Роман Оробцовымрэ.

Ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ. Хьэ­кIако Дан, кг 57-рэ, Анна Лод­нева, кг 63-рэ, Мыгу Милан, кг 70-рэ, Анастасия Коржова, кг 78-м къехъу, зэкIэ бэнакIохэм япащэх тренерхэу Мерэм Саидэрэ Беданыкъо Байзэтрэ. Лъэцэр Дамир, кг 66-рэ, Джарымэкъо Долэт, кг 81-рэ, тренерэу япащэр Хьакурынэ Дамир.

— Апэрэ чIыпIищыр къыдэзыхыгъэхэ бэнакIохэр Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъоу мэлылъфэгъум Тюмень щыкIощтым хэлэжьэщтых, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм иза­служеннэ тренерэу, Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ. — Ти­бэнакIохэм ятренерхэм тафэраз. Яшъыпкъэу Iоф ашIэ, шIу алъэгъурэ сэнэхьатым фыщытыкIэу фыряIэр щыIэныгъэм къыщагъэлъагъо. Гуетыныгъэ ахэлъэу спор­тым, щыIэныгъэм ныбжьыкIэхэр афагъасэх.