Мамырэу шъущыIэнэу, шъупсэунэу шъуфэтэIо

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциехэр Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм зэращыкIохэрэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр Адыгэ Республикэм щэкIох.


Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэр, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхы- ныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет кIэщакIо фэхъухи, машинэхэр зэхэтхэу Мыекъуапэ икIыхи, Тульскэм кIуагъэх.

«ЕгъэшIэрэ машIом» щырагъэжьагъ

Саугъэтэу «ЕгъэшIэрэ ма-шIом» ыпашъхьэ зэхахьэм хэлажьэхэрэр щызэIукIагъэх. ЗэнэIуасэхэр, зэныбджэгъухэр, Iоф зэдэзышIэхэрэр пчэгум къихьагъэх. ГущыIэгъу зэрэзэфэхъухэрэр тэлъэгъух, ау нэгушIоу зы нэбгыри ахэтэп. ГумэкIыгъом зэлъикIугъэхэу рэхьатныгъэ яIэп.

Общественнэ организациехэм ахэтхэр бэ мэхъух. Къэзэкъ шъуашэкIэ фэпагъэхэм кIэлэе- джакIохэр, зыныбжь хэкIотагъэхэр ахэтых. Хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуачIэхэм яветеранхэр дунэе политикэм изытет нахь щыгъуазэх. Зэгъэпшэнхэр ашIыхэзэ, мамыр щыIакIэм игъэпытэн Iофыгъо шъхьаIэу алъытэ.

Гупшысэхэр

Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Респуликэм щыIэм ипащэу Барцо Тимур зэдэгущыIэгъум къыщыхигъэщыгъ Донецкэ ыкIи Лугканскэ народнэ республикэхэм гумэкIыгъуабэ яIэу зэрэщытыр. Машинэхэр зэхэтхэу къалэу Мыекъуапэ, Мыекъопэ районым ягъогухэм арыкIохэзэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ышIыгъэ унашъом зэрэдыра- гъаштэрэр къагъэлъагъо.

Мыекъуапэ икъэзэкъхэм яотдел ипащэу Александр даниловым къытиIуагъ шIушIэ IэпыIэгъухэм зэрахэлажьэрэр. Машинэу ар зэрысым Урысыемрэ Адыгэ Республикэмрэ якъэралыгъо быракъхэр хэшIагъэх, мэбыбатэх. Лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр зэкIэми зэдыряIофэу А. Даниловым елъытэ.

Зэдырагъаштэ

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан «ЕгъэшIэрэ машIом» ыпашъхьэ щыкIогъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ.

А. Къуаджэм изэфэхьы- сыжьхэм къащыхигъэщыгъ Украинэм ипащэхэм илъэсыбэ хъугъэу зэрахьэрэ политикэм дебгъаштэ зэрэмыхъущтыр.

— Шъыпкъэр икъоу къаIорэп, пцIы аусы. Урысыемрэ Украинэмрэ язэфыщытыкIэхэр нахь дэи мэхъух. Неонацизмэм кIигъэгушIунхэу Украинэм мурадхэр иIэх. ЦIыф къызэрыкIохэр арых къиныгъуабэ къызэкIугъэр, — къыIуагъ А. Къуаджэм. — Владимир Путиным иунашъохэм тэ адетэгъаштэ.

Зэхахьэм хэлажьэхэрэм мемориалэу «ЕгъэшIэрэ машIом» къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх, хэгъэгур къаухъумэзэ лIыхъ- ужъэу фэхыгъэхэм шъхьащэ афашIыгъ.

Мыекъуапэ къырыкIуагъэх

Мемориалэу «ЕгъэшIэрэ машIом» къыщырагъажьи, машинэхэр зэхэтхэу Мыекъуапэ иурамхэм къарыкIуагъэх. Лъэс- рыкIо гъогухэм цIыфхэр атетхэу нэплъэгъу фабэкIэ машинэхэм арысхэм къызэряплъыхэрэм тигъэгушхуагъ. Узэкъотмэ – улъэш. Ащ фэдэ гупшысэхэр а уахътэм нэбгырабэмэ яIагъэу тэлъытэ.


ЧIыпIэ плъырхэм ащызэпэуцугъэхэм ахэкIодэгъэ дзэкIолIхэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ идэхьапIэ щытым машинэхэр къыщыу- цугъэх. Къоджэ Аслъан зэхахьэм къыщыгущыIи, саугъэтым къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

Тульскэм нэсыгъэх

Машинэхэр Мыекъопэ районым игупчэу Тульскэм нэсыгъэх. Саугъэтэу «ЕгъэшIэрэ машIом» дэжь цIыфхэр къыщызэрэугъоигъэх. Саугъэтым къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх.

Лъэпкъхэм язэгурыIоныгъ

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр общественнэ организациехэр, лъэпкъ зэфэшъхьафхэр Iофтхьабзэм зэрэхэлэжьагъэхэм мэхьэнэ ин иIэу ылъытагъ.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциеу Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм ащыкIорэм имашIо лъэшэу зыкъимыIэтыщтэу тэгугъэ. «МашIор агъэкIосэным пае псы къабзэ лъыхъухэрэп», — адыгэмэ аIо. КIуачIэкIэ зэпэмыуцухэу акъы- лыр зэкIэми апшъэ ашIыным фэшI шIыкIэу щыIэхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащыIэхэм шIэхэу къызэдагъотын алъэкIыщ- тэу зэхахьэм къыщызыIуагъэхэм адетэгъаштэ. Мамырэу щэрэIэх, орэпсэух. Украинэм хэукъоныгъэу ышIыхэрэм адедгъаштэрэп. ЗэгурыIоныгъэр, мамыр щыIакIэр зэкIэми анахь дахэх, анахь лъапIэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.