Къахэщыгъэхэм загъэхьазыры

Къыблэ шъолъырым дзэ къулыкъур щызыхьыхэрэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ къэралыгъо универси­тетым физкультурэмрэ дзюдом­рэкIэ и Институт бэнэкIо 79-рэ щызэIукIагъ. Тиреспубликэ щыщ кIалэхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Абазэ Аслъан, кг 88-рэ, Вардкез Акопян, кг 98-м къехъу, ды­шъэ медальхэр къахьыгъэх. Уды­кIэко Бислъан, кг 58-рэ, Хьакурынэ Хьазрэт, кг 98-м къехъу, НакI Айдэмыр, кг 64-рэ, ятIонэрэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх.

Краснодар краим иадыгэ къуа­джэу Шъхьащэфыжь щапIугъэ ЛIышэ Хьарун, кг 58-рэ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Техникэу къыгъэлъэгъуагъэмкIэ бэнэкIо анахь дэгъоу къыхахыгъ.

Тренерхэу Псеун Мурат, Бе­да­ныкъо Рэмэзан, Хьакурынэ Дамир, Джарымэкъо Рустам бэ­на­кIоу зыцIэ къетIуагъэхэр агъасэх.

— Зэнэкъокъум изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм лъэшэу тафэраз, — къытиIуагъ зэ­IукIэгъухэм ясудья шъхьаIэу, Уры­сыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. — Зэ­нэкъокъум исекретарь шъхьаIэу ГуIэтыжь Хъалид, Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ и Институт ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр «тхьашъуегъэпсэу» ятэIожьы.

Медальхэр къыдэзыхыгъэ бэ­накIохэр Урысыем идзэ шъо­лъырхэм якIэух зэнэкъокъоу мэ­лылъфэгъу мазэм щыIэщтым хэлэжьэщтых. Тибатырхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэ­IукIэгъухэм къащагъэлъэгъощт.