Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!

Бзылъфыгъэхэмя Дунэе мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

КIымэфэ чъыIэм ыуж, дунаим зы­къыщызэIуихырэ, фабэм къызщытфигъэзэжьырэ, тыдэ уплъагъэми, гур къэзыIэтырэ гъэтхэ кIэракIэм а мэ­фэкIыр зэрэтефэрэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIэу щыт.

Дунаир нахьышIу зышIын зы­лъэ­кIырэ, щыIэныгъэм гуфэбагъэ къы­хэзылъхьэрэ тибзылъфыгъэхэм тызэ­рафэразэр мы гъэтхэ мафэм джыри зэ къыхэдгъэщынэу тыфай.

ЩыIэныгъэм илъэныкъо пстэуми бзылъфыгъэхэм мэхьанэу щыряIэм нахь хэхъо, социальнэ-экономикэ пшъэрылъышхохэм язэшIохын ахэр чанэу хэлажьэх, политикэ ыкIи къэралыгъо гъэIорышIэнми яIахь хашIы­хьэ, тиреспубликэрэ хэгъэгумрэ ма­мыр щыIакIэ арылъыным фыте­гъэпсыхьэгъэ Iофыгъуабэ зэшIуахы.

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр, мы ма­фэм тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъу­фэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм насыпрэ зэгурыIоныгъэрэ арылъынэу, шъуигупсэ цIыфхэм ягуфэбагъэ шъущымыкIэнэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный