Бзылъфыгъэр унагъом, насыпым алъапс

Дунаир къызыщыкIэжьырэ ыкIи гупшысакIэхэр шъхьэм къызщихьэхэрэ лъэхъэнэ анахь дахэу ыкIи шIагъоу илъэсым къыхафэрэм — гъатхэм — бзылъфыгъэхэм ямэфэкI зэрэ­те­фэрэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI.

Мы мэфэкIыр дэхагъэм, гохьыгъэм ятамыгъ. Непэ щыIэныгъэм илъэныкъо пстэоу бзылъфыгъэхэм Iоф зыщамышIэрэ щыIэп тIоми тыхэмыукъонэу къысшIошIы. Сыд фэдэрэ сэнэхьати яIушыгъэкIэ, яшъыпкъагъэкIэ, япсэе­мыблэжьныгъэкIэ ахэм гъэхъагъэхэр щашIых.

Мы охътэ гумэкIыгъоу тызхэтым, ко­ронавирусым зэрэдунаеу зыщызэридзэ­рэм, медицинэм щылэжьэрэ бзылъфыгъэхэм гущыIэ фабэхэр апэдгъохыныр атефэ. Тиврачхэу, тимедсестрахэу, ме­дицинэ учреждениехэм ястуденткэхэу коронавирусыр къызэутэлIагъэхэм къадекIокIыхэрэм, цIыфхэм ящыIэныгъэ къэзыгъэнэжьыхэрэм тафэгушIо. Ахэм ацIэкIэ мэфэкIым ипэгъокIэу къэдгъэгущыIагъ врач сэнэхьатыр къыхэзыхыгъэу, идахэ аригъаIозэ Iоф зышIэрэ Къантемыр Хьалимэт. COVID-19-р къызежьагъэм иапэрэ мафэхэм къащыубла­гъэу ащ Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым къыщызэIуахыгъэ госпиталым Iоф щешIэ.

Къантемыр Хьалимэт Къэрэщэе-­Щэр­джэс Республикэм ит къуаджэу Кощ­хьаблэ къыщыхъугъ ыкIи щапIугъ. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу пытэу ицыхьэ телъыгъ врач сэнэхьатыр къызэрэхи­хыщтым. Пшызэ медицинэ академием икъутамэу Мыекъуапэ дэтыгъэр къызеухым, IофшIэныр къэлэ сымэджэщым неврологиемкIэ иотделение 2005-рэ илъэсым щыригъэжьагъ. Ставрополь интернатурэр щикIугъ, анестезиологэу еджэжьыгъ. Мы сымэджэщым госпиталыр къызыщызэIуахым, емыхъырэхъышэу узым пэуцужьыгъэным ижъотыпIэ хэуцуагъ.

ГъэрекIо гъэтхапэм узыр нахь зэкIа­кIуи, сымэджэщхэм чIыпIэхэр загъэма­кIэхэми иIофшIэн зэпигъэугъэп, зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ Адыгэ респуб­ли­кэ сымэджэщым хэт госпиталым нев­рологэу агъакIуи Iоф щишIагъ. Нэ­ужым коронавирусыр къызэузыхэрэм япчъагъэ лъэшэу хахъоу зыфежьэм, къэлэ сымэджэщым госпиталыр шэкIогъум и 1-м къыщызэIуахыжьыгъ ыкIи я 7-рэ отделением Хьалимэт ипащэу агъэнэфагъ.

— Апэрэ мафэхэм нахь къин къыт­щыхъугъэр мы узым ыкIи сымаджэхэм ягъэпсыкIэ хэшIыкI зэрэфытимыIагъэр ары, — къеIуатэ тигущыIэгъу. — Iэзэным зэхъокIыныгъэшхохэр фэхъугъэу щытэп, ау хэгъэхъожьын горэхэр фашIыгъэх, имыщыкIагъэу алъытэхэрэр хагъэкIы­гъэх. ТиIофшIакIэ урыгущыIэмэ, а зы шап­хъэм тытетэу Iоф тэшIэ. Тызэмызэгъэу, тызэ­мыуцуалIэу, къин врачхэм къащыхъурэр бэмэ ядунай зэрахъожьырэр ары.

Медицинэ сэнэхьатым Iоф рыпшIэныр псынкIэп. Ау ар уфаеу, угукIэ уфэ­щагъэу къыхэпхыгъэ хъумэ, къыпфэ­псынкIэщт.

— СызегупшысэкIэ, нэмыкI сэнэхьат Iоф рысшIэшъун Iоу сшIэрэп. ШIу плъэ­гъурэ сэнэхьатыр къызыхэпхыкIэ, Iоф рыпшIэныр къыохьылъэкIыщтэп. Ау мы узыр къэкIонышъ, ащ фэдиз гумэкIыгъо хидзэнхэм зи ежагъэп, — къыIуагъ врачым.

IофшIэным нэмыкI гухахъуи цIыфым щыIэныгъэм хегъуатэ. Ащ фэдэу Хьалимэт иIэр, зыщыгушIукIырэр ипшъэ­шъитIу. Зым юриспруденцием зыфигъэ­загъ, адрэр джыри гурыт еджапIэм чIэс. Ныр зыкIэхъопсырэр илъфыгъэхэр гъогу дахэ рыкIонхэр ыкIи щыIэныгъэм зыкъыхагъотэныр, янэ-ятэхэм псауныгъэ пытэ яIэныр ары.

Гъэтхэ мэфэкI мафэхэм хэтрэ унагъуи гушIуагъорэ насыпрэ къафихьынэу тыщэгугъы. Ежь Хьалимэти мэфэкIымкIэ бзылъфыгъэхэм къафэгушIо:

— Гъэтхапэм и 8-р — бзылъфыгъэхэм я Маф. Бзылъфыгъэ насып къызэрыкIо яIэнэу, нэу, пхъоу, шыпхъоу щыIэныгъэм зыкъыхагъотэнэу, ягукIуачIэ къыкIырамыгъэчэу, псауныгъэ пытэ яIэу, ягупсэхэм адатхъэхэу щыIэнхэу сафэлъаIо!

Iэшъынэ Сусан.