Бзылъфыгъэр сыдигъуи дахэ

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе ма­фэ фэгъэхьыгъэ сурэт къэгъэ­лъэгъоныр гъэтхапэм и 1 — 13-м Мыекъуапэ щэкIо.

Адыгэ Республикэм исурэт къэгъэлъэгъуа­пIэ бзылъфыгъэм художественнэ творчествэм чIыпIэу щыриIэм щытегущыIагъэх. Зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ зэлъашIэрэ сурэтышIэу, архитекторэу Бырсыр Абдулахь. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, гъэтхапэм иапэрэ мафэхэм къэ­гъэлъэгъоныр къызэIуахыныр шэнышIу афэ­хъугъ.

ЗэкIэ сурэтхэр, ахэр 100 фэдиз мэхъух, зы къэгъагъ Iэрамышхом А. Бырсырым фигъэдагъэх. Бзылъфыгъэм щыIэныгъэм чIыпIэу щыриIэр зы нэплъэгъум къебгъэубытын плъэкIырэп. Арэу щытми, сурэтышIхэм яIоф­шIагъэ зэфэпхьысыжьмэ, гъатхэм идэхагъэ, шIулъэгъу къабзэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим хэгъэщагъэу бзылъфыгъэм иобраз тазэрэтегущыIэрэм шIуагъэ къеты.

Живописым, графикэм, скульптурэм, бгъэ­федэн плъэкIырэ искусствэм яхьылIэгъэ сурэт 47-рэ къэгъэлъэгъуапIэм ифонд къыхахыгъэх. Республикэм исурэтышIхэм, Адыгэ къэралыгъо университетым, республикэм искусствэхэмкIэ иколледж якIэлэегъаджэ­хэмрэ студентхэмрэ яIофшIагъэхэр лъэгъуп­хъэх.

Пшысэм техыгъэу пцэжъыешэ лIыжъым ехьылIэгъэ сурэтыр Абрэдж Гощэфыжь цым хишIыкIыгъ. Гъогунэкъо Мухьарбый исурэтэу адыгэ шыум, тилъэпкъэгъу пшъашъэу щэбзащэхэр зыIыгъым афэгъэхьыгъэр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэ.

Адыгеим инароднэ артисткэу Шъэожъ Розэ исурэт дахэ, бзылъфыгъэр нэгушIу. А. Къуа­нэм итворчествэ ар щыщ. Р. Цырмэм ышIыгъэ сурэтэу адыгэ пшъашъэм ишъуашэ, иоб­раз яхьылIагъэр зэрэдахэм дакIоу, тарихъым, лъэпкъ искусствэм къапкъырэкIы.

Ф. ПэтIыуащэм, А. Манакьян, П. Филиппенкэм яIофшIагъэхэр щыIэныгъэм къыхэ­хыгъэх. Флейтэр зыIыгъ пшъашъэм исурэт Д. Манакьян итворчествэ щыщ. «Къэгъагъ гъушъэхэр» зыфиIоу М. Тыгъужъым иIоф­шIагъэ къыхахыгъэм бэмэ уарегъэгупшысэ. Къэгъагъэхэр къошыным итых, джыри дахэу къэлъагъох, ау гъугъэх, псыр игъом кIагъэхъуагъэп…

Г. Назаренкэм исурэтэу «Саида» зыфиIорэр, А. Бырсырым исурэтэу «Бжыхьэ мэкъамэхэр», фэшъхьафхэри гум рехьых.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр Кавказ къутамэ ипащэу ШъэуапцIэкъо Ами­нэт, Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз ипащэу Елена Абакумовар зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм, IэпэIасэхэм яеджапIэхэр зэхэщэгъэнхэм ямэхьанэ зэрэхэхъуагъэм, къэгъэлъэгъонэу къызэIуа­хыгъэм узэригъэгъуазэрэм, нэмыкIхэм яхьы­лIэгъэ къэбархэр къаIотагъэх.

Адыгеим исурэтышI цIэрыIохэу Гъогунэкъо Мухьарбый, Абрэдж Гощэфыжь, Давид Манакьян, Хъуажъ Рэмэзан еджакIохэм гу­щы­Iэгъу афэхъугъэх. ЩыIэныгъэм, пшысэхэм къахахыгъэ сурэтхэр жъы зэрэмыхъу­хэрэм, нэмыкIхэм къатегущыIагъэх.

Бзылъфыгъэр сыд фэдэрэ лъэхъани дахэ. Ар къыдэплъытэзэ, гъатхэм гукIэ зыфэощэи. Мы уахътэр ары чIыопсым зэхъокIыныгъабэ зыфэхъурэр. Бзылъфыгъэм идэхагъэ зэрэхахъорэр гъатхэм нахьышIоу олъэгъуми, лъытэныгъэу бзылъфыгъэм фэтшIырэр сыд фэдэрэ лъэхъани къеIыхырэп. Бзылъфыгъэр сыдигъокIи бзылъфыгъэу къызэрэнэжьырэр къэгъэлъэгъоным исурэтхэм гукIэ ахэолъагъо… Шъуеблагъэх къэгъэлъэгъоным. Гур плъэмэ, нэм ылъэгъурэр нахьыбэ зэрэхъурэм шъудихьыхызэ, сурэт пэпчъ шъуеплъ, зы­жъугъэпсэф… ШIумрэ дэхагъэмрэ шъуягупшыс.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.