ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо

Гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс платформэу Учи.ру зыфиIорэм а 1 — 9-рэ классхэм ащеджэхэрэм апае Урысые онлайн олимпиадэ зэхащэ.

Олимпиадэм кIэщакIо фэхъугъэх Урысые Банкыр, УФ-м финансхэмкIэ и Министерствэ, НИФИ-р, Урысыем экономикэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэн­хэмкIэ и Министерствэ ыкIи финансхэм алъэныкъокIэ шIэныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Ассоциациер.

Предпринимательствэм ыкIи финанс­хэм алъэныкъомкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм шIэныгъэ аIэкIэлъыным, лъэпкъ проектэу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» зыфиIорэм хэхъоныгъэ- хэр ышIынхэр ары пшъэрылъ шъхьа- Iэу кIэ­щакIохэм зыфагъэуцужьырэр.

— Предмет зэфэшъхьафхэмкIэ кIэлэеджакIохэм шIэныгъэ ягъэгъотыгъэным пае пэIудзыгъэ шIыкIэр агъэфедэ. Ар къыдэтлъытэзэ предпринимательствэм ыкIи финансхэм япхыгъэ онлайн олимпиадэр зэхэтщагъ. Ащ ишIуагъэкIэ мы лъэныкъомкIэ кIэлэеджакIохэм шIэныгъэу аIэкIэлъыр ауплъэкIун алъэкIыщт. Олимпиадэм упчIэ зэфэшъхьафхэр, творчествэм ылъэныкъокIэ узэгупшысэн­хэр мымакIэу хэтых. Гурыт еджапIэм джыри щеджэхэзэ предпринимательствэм фэщагъэ хъунхэм, ар ашIогъэшIэгъоныным тыдэлажьэ. ГъэрекIо мыщ фэдэ олимпиадэм хэгъэгум щыщ кIэлэеджэкIо мин 800-м ехъу хэлэжьэгъагъ, Адыгеим щыщэу миным ехъу ахэм ахэтыгъ, — еIо Лъэпкъ Банкым и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэу Сергей Самойленкэм.

Олимпиадэм хэт упчIэхэр щыIэны­гъэм къыхэхыгъэх. Ахэм яшIуагъэкIэ бзэ­джашIэхэм ягъэпсыкIэ, маркетинг шIыкIэхэр кIэлэеджакIохэм зэхафыщтых. ЯIэпэчIэгъанэхэр зэрагъэтIылъы­щтхэм, агъэкIодырэ ахъщэм гъунэ зэрэ­лъафыщтым, банк картэхэр зэрагъэфедэщтым афэгъэхьыгъэ лъэныкъо­хэри хэтыщтых. Джащ фэдэу предпринимательствэм, тыкъэзыуцухьэрэ дуна­им икъэухъумэн епхыгъэуи заушэтыщт.

Олимпиадэм шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури хэлэжьэн алъэкIыщт. ШIэныгъэ анахь дэгъухэр къэзыгъэлъэгъуагъэхэм щытхъу тхылъхэр афагъэшъошэщтых.

ДЕЛЭКЪО Анет.