Язэпэчыжьагъэ хэкIырэп

Урысыем изэнэкъокъоу ап­шъэ­рэ купым щыкIорэм хэлэжьэрэ футбол командэхэм я 19-рэ ешIэгъухэр мэзаем и 26 – 28-м яIагъэх.


КIымэфэ зыгъэпсэфыгъом ыуж ешIэгъухэм апаублэжьыгъ.

КIэуххэр

«Нижний Новгород» — «Урал» — 1:0, «Химки» — «Динамо» — 0:3, «Шъачэ» — «Арсенал» — 2:0, «Спартак» — ЦСКА – 0:2, «Ахмат» — «Уфа» — 2:1, «Зенит» — «Рубин» — 3:2.

ЦСКА-р «Спартак» дешIэзэ Юсуф Языджи метрэ 20 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм тазыркIэ дауи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. Б.Зайнутдиноври къэлапчъэм пэчыжьэу, ухъумакIохэр бэ хъу­хэу ыпашъхьэ щытхэу Iэгуаор ди­дзагъ. «Спартак» дэеу ешIагъэп, ау хъагъэм Iэгуаор ридзэнымкIэ шIыкIэ къыфэгъотыгъэп.

«Зенит» 2:0-у «Рубин» текIозэ, 2:2, 3:2 пчъагъэр хъугъэ. ЗэIукIэгъур аухынкIэ нэгъэупIэпIэгъу заулэ къэнагъэу А. Зуевыр къэлэпчъэ нэкIым шъхьэкIэ зыдаом, Iэгуаор дигъэфагъэп — блэугъ.

Апэ ишъыгъэ командэхэр зэнэкъокъум щылъэкIуатэх, ауж къинэхэрэм чIэнагъэхэр ашIых.

Зэтэгъапшэх

1. «Зенит» — 41
2. «Динамо» — 39
3. «Шъачэ» — 34
4. ЦСКА – 33
5. «Ахмат» — 30
6. «Краснодар» — 29
7. «Локомотив» — 28
8. «Кр. Советов» — 27
9. «Спартак» — 23
10. «Н. Новгород» — 22
11. «Рубин» — 22
12. «Урал» — 19
13. «Арсенал» — 19
14. «Ростов» — 18
15.»Уфа» — 16
16. «Химки» — 14.

Я 20-рэ ешIэгъухэр

5.03
ЦСКА – Н. Новгород
6.03
«Локомотив» — «Химки»
«Кр. Советов» — «Арсенал»
«Зенит» — «Уфа»
«Динамо» — «Спартак»
7.03
«Краснодар» — «Урал»
«Ростов» — «Сочи»
«Ахмат» — «Рубин».