Шъолъырхэм пчыхьэзэхахьэхэр ащыкIощтых

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концертхэр республикэм итворческэ купхэм зэхащэх.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ Къыблэ шъолъырым, Темыр Кавказым гъэтхапэм концертхэр къащитыщтых.

Щэрджэскъалэ культурэмкIэ и Унэшхо гъэтхапэм и 3-м юбилеим фэгъэхьыгъэ зэхахьэр щыкIощт. Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэралыгъо музыкальнэ театрэ гъэтхапэм и 4-м симфоническэ оркестрэм концерт къыщитыщт.

Ставрополь къэралыгъо филармонием гъэтхапэм и 10-м, Къалмыкъым и Къэра­лыгъо филармоние гъэтхапэм и 12-м пчыхьэзэхахьэхэр ащыкIощтых.

— Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэр игъэкIотыгъэу мыгъэ хэтэгъэу­нэфыкIы, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо филармоние ипащэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим, Темыр Осетием — Аланием янароднэ артистэу Къулэ Мыхьамэт. — Адыгеим июбилей мэхьэнэ ин етэты. Лъэпкъым итарихъ гукIэ къыфэтэгъэзэжьы. Тикультурэ, шэн-хабзэхэр нахьы­шIоу зэдгъэшIэнхэм фэшI музыкальнэ искусствэм зетэгъэушъомбгъу. Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралхэм ащыпсэухэ­рэм, тигъунэгъу шъолъырхэм, къош рес­публикэхэм талъэIэсы.

Республикэм исимфоническэ оркестрэ ихудожественнэ пащэр Урысыем изаслуженнэ артистэу, Къэбэртэе-Бэлъкъа­рым изаслуженнэ артистэу Темыркъэнэ Петр. Дирижер шъхьаIэр Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияров, дирижерыр – СтIашъу Къэплъан.

Симфоническэ оркестрэм иконцертхэм Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым якомпозиторхэм япроизведениехэр ащыIущтых. Композитор цIэрыIохэу Къэрдэнэ Хьэсан, Даур Аслъан, ХьаIупэ Джэбраил, Нэхэе Ас­лъан, Тхьабысымэ Умарэ, Анзорыкъо Чеслав, Сэмэгу Гощнагъо, КIыкI Хьисэ, нэмыкIхэм аусыгъэхэр симфоническэ оркестрэм къыригъэIощтых.

— Тилъэпкъ къыкIугъэ гъогур тимузыкальнэ искусствэ пытэу хэу­цуагъ, — къеIуатэ Урысыем, Адыгеим, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм я Союз итхьаматэу Нэхэе Аслъан. — Музыкэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр концертхэм къащыдгъэ­лъэгъощт.

Нартхэм афэгъэхьыгъэ рапсодиер, «Симфоническэ къашъохэр», нэмыкIхэу А. Нэхаим ыусыгъэхэр, Дж. ХьаIупэм, А. Даурым, У. Тхьабысымэм, фэшъхьафхэм япроизведениехэр искусствэр зыгу рихьыхэрэм зэхахыщтых. Концертхэм яплъыщтхэм Пушкинскэ картэхэр агъэфедэнхэ алъэкIыщт.
Сахьидэкъо Нурбый.