ПщэрыхьапIэм машIом зыкъыщиштэмэ…

Статистикэм къызэритырэмкIэ, машIоу къызэкIанэрэм ияплIэнэрэ пэпчъ пщэрыхьапIэр ары зыкъызыщиштэрэр. Ащ къыхэкIэу ар псэупIэм ичIыпIэ анахь щынагъохэм ахалъытэ.

НахьыбэрэмкIэ машIом тэрэзэу зэрэдэмызекIохэрэр, шапхъэхэр зэраукъохэрэр ары ащ зыкъиштэныр къызхэкIырэр.

Ащ ыпкъ къикIыкIэ лъыплъэн IофшIэнымкIэ шъолъыр отделхэм яинспекторхэм къакIухьэхэзэ цIыфхэм гущыIэгъу афэхъух, машIор щынэгъончъэным епхыгъэ шапхъэхэр зэрытхэгъэ тхьа­пэхэр афагощых.

ПщэрыхьапIэм шъуиты хъумэ, сакъыныгъэ къызхэжъугъаф, ащ машIом зыкъыщимыштэным пае шапхъэхэр шъумыукъох.

КъызэрыкIо зекIуакIэхэу жъугъэцэкIэнхэ фаехэр Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм шъугу къегъэ­кIыжьых:

— кIэлэцIыкIухэм зыпари алъымыплъэу пщэрыхьапIэм къишъумыгъанэх;

— шъушъхьац зэкIэлъхьагъэу ыкIи шъуIашъхьэ дэщэягъэу шъупщэрыхь;

— гъэстыныпхъэр къызэрэ­кIорэм шъулъыплъ, газрыкIуапIэм къикIырэ гъэстыныпхъэр ренэу кIуасэ хъумэ, шъуфэсакъ, жъугъэкIуаси жъугъэкъабзэ.

— пщэрыхьапIэм чIэлъ пкъы­гъохэр жъугъэфедэхэ хъумэ шапхъэу щыIэхэм атетэу шъузекIу;

— пщэрыхьапIэм чIэт приборхэм яэлектрическэ линиехэр хьакум пэблагъэу ешъумыхьы­лIэх.

Анахь шъхьаIэр — машIом зыкъиштэмэ, шъукъэмыщтэу мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын къулыкъум шъуфытеу телефон номерэу «01-мкIэ» е «101-мкIэ», тэрэзэу адресыр яшъуIу. МашIор кIосэным фэIорышIэрэ амалхэр жъугъэфедэх, мыхъурэмэ, гъунэ­гъухэм шъукъядж ыкIи урамым шъутехь. Мылъкур къэжъугъэгъунэным шъупылъэу уахътэр шъумыгъакIоу нэжъ-Iужъхэр, кIэлэцIыкIухэр унэм къишъущых, IэпыIэгъу ахэм шъуафэхъу. Къишъумыщышъугъэхэмэ, къэсыгъэ мэшIогъэкIуасэхэм а къэбарыр яжъугъашI.

НахьыбэрэмкIэ Iугъор ары цIыфхэр изытхьэлыхьэхэрэр. Арышъ, унэм шъукъызэрикIыщт гъогур машIом зэлъиубытыгъэ­мэ, нэмыкI унэ чыжьэм зишъу­шIыхьэри, Iугъор къимыхьаным фэшI пчъэхэм хъэдэнхэр адэ­жъугъанэх. Шъхьаныгъупчъэхэр Iушъухыхэ хъущтэп. IэпыIэгъу зэрэшъуищыкIагъэр мэкъэ лъэш­кIэ зэхяжъугъэх.

МыекъуапэкIэ ГъэIорышIапIэм истаршэ дознавателэу Бэрэтэрэ З. А.