Къыблэм имедалищ

Къыблэ шъолъырым кик­боксингымкIэ изэ­нэкъокъу Анапэ щы­кIуагъ. Зыныбжь икъу­гъэхэр, ныбжьыкIэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэм, пащэр Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс, зэIукIэгъухэм медалищ къащахьыгъ.

Шамсула Магомедовым, кг 60, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Сихъу Тамерлан, кг 48-рэ, ГъашIэ Дамир, кг 51-рэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх.
Тренерхэу Сихъу Казбек, Артем Добросельскэм, Борсэ Астемир тибэнакIохэр агъасэх.

— Къыблэм икомандэ 21-мэ ябэнэкIо 480-рэ алырэгъум щызэнэкъокъугъ, — къытиIуагъ тренерэу Артем Добросельскэм. — Адыгеим нэбгыри 8 икIыгъагъ. ТиеджапIэ ипащэу Хъот Юныс тыфэраз, зэхэщэн Iофыгъохэм ягъэцэкIэнкIэ IэпыIэгъушIу къытитыгъ.

Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Шамсула Магомедовыр Урысыем кикбоксингымкIэ изэнэкъокъоу мэлылъфэгъум и 25 — 30-м Барнаул щыкIощтым хэлэжьэнэу зегъэхьазыры.