Искусствэр, тикъэгъэлъэгъонхэр

ЕджакIохэм ясэнаущыгъэ къызэIуахы

Бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэм фэгъэхьыгъэ я IХ-рэ республикэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ щыкIуагъ.

КIэлэцIыкIухэм яхудожественнэ еджа­пIэ IофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон ыкIи зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэм япхыгъэ зэхахьэ щызэхащагъ.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м методикэмкIэ и Гупчэрэ Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэрэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо программэу культурэм хэхъоныгъэ ышIыным фэгъэхьыгъэм иедзыгъохэм ар ащыщ.

Тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсыр, лъэпкъ шэн-хабзэхэр нахьышIоу ашIэнхэм, искусствэм иамалхэр агъэфедэхэзэ ятворческэ гупшысэныгъэ зырагъэушъомбгъуным афэшI къэгъэлъэгъоным мэхьэнэ ин иIэу зэхэщакIохэм алъытэ.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледж, республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэхэр, художественнэ кIэлэцIыкIу еджапIэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх. Илъэси 8 – 11, 12 – 15, 16 – 19, 20 – 24-рэ зыныбжьхэр куп зэфэшъхьафхэм ахэтхэу яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Пхъэм, етIэ гъэжъагъэм, апчым, шэкIым, гъучIым, шъом ахашIыкIыгъэхэр, фэшъхьафхэр зэнэкъокъум къырахьылIагъэх. «Тыжьын мастэр, дышъэ Iуданэр» зыфиIорэм дэным, хъэным, нэмыкIхэм яхьылIагъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим къыхэхыгъэ IэшIагъэхэр гъэшIэгъоныгъэх.

Хэлэжьагъэхэр

Живописыр, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэр зиIэ отделениехэр зэнэкъо­къум хэлэжьагъэх. Ахэр республикэм иеджэпIэ 15 мэхъух.

Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ, искусствэ­хэмкIэ республикэм икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ацIэхэр зыхьы­хэрэр, Адыгэкъалэ, Мыекъуапэ, респуб­ликэм ирайонхэм якIэлэцIыкIу еджапIэхэр зэнэкъокъум щызэIукIагъэх.

ОсэшI купыр

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу, Адыгеим изаслуженнэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзан осэшI купым пэщэныгъэ дызэ­рихьагъ.

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ испециалист шъхьаIэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Теуцожь Нуриет, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу, Адыгеим культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Ольга Плетневар осэшI купым иIофшIэн хэлэжьагъэх.

Зэхахьэм методикэмкIэ Гупчэм иIофышIэхэр, кIэлэегъаджэхэр, осэшI купым хэтхэр къыщыгущыIагъэх. КIэлэеджакIо­хэм яшIэныгъэхэм зэрахагъахъорэр, искусствэм кIэлэцIыкIухэр, ныбжьыкIэхэр зэрипIухэрэр, лъэхъаным диштэу еджапIэхэм хэхъоныгъэ зэрашIырэр Хъуажъ Рэмэзан изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэ­щыгъ.

IэпэIасэхэр къыха­хыгъэх

«ШIыкIэ зэфэшъхьафхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум художественнэ еджапIэм зыщызыгъэсэрэ Елизавета Комаровам апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, кIэлэегъа­джэр Д. Глазова.

Нахьыжъхэм якуп хэтэу, искусствэ­хэмкIэ республикэ колледжым щеджэрэ Елизавета Булгаковам апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, кIэлэегъаджэр О. Бреславцева.

«Тыжьын мастэр, дышъэ Iуданэр» зыфиIорэм ятIонэрэ чIыпIэр къыщыди­хыгъ Кощхьаблэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу М. Хьагъэуджым ыцIэ зыхьырэм щеджэрэ КIуращынэ Аминэ. Зэнэкъокъум ия 2-рэ куп хэтэу СтIашъу Маринэ апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Пшъэшъэжъыем Гъобэкъуае зыщегъасэ, А. Iэшъынэр икIэлэегъадж. Ящэнэрэ купым хэтэу Софья Яскуновам ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. ИскусствэхэмкIэ республикэ колледжым зыщегъасэ, кIэлэегъаджэр О. Бреславцева.

Зэнэкъокъум щытхъуцIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм ащыщых Софья Михайловскаяр, ГъукIэлI Анжеликэ, Надежда Агафоновар, Анастасия Печерскаяр, фэшъхьафхэри.

Щытхъу тхылъхэр зыфагъэшъошагъэ­хэм ащыщых Гъузыекъо Залинэ, Вадим Германовыр, СтIашъу Самирэ, ЛIыIужъу Асыет, Адела Амирян, Хьэфиз Джулие, нэмыкIхэри.

Зэнэкъокъум илауреатхэр зэрагъэхьазырыгъэхэм фэшI кIэлэегъэджэ 15-мэ щытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Г. Абрэджыр, Д. Бадыер, С. Немцовар, З. Хъотыр, О. Бреславцевар, М. Iэшъынэр, фэшъхьафхэри къыхагъэщыгъэх.

Адыгеим илъэпкъ IэпэIэсэ цIэрыIоу Абрэдж Гощэфыжь зэхэщакIохэм «тхьа­шъуегъэпсэу» ариIожьыгъ. КIэлэеджакIо­хэм, ныбжьыкIэхэм яшIэныгъэхэм аха­гъэхъонымкIэ, ясэнаущыгъэ къызэIуахынымкIэ ащ фэдэ зэнэкъокъухэр зэрящыкIагъэхэр кIэлэегъаджэхэм къаIуагъ.

Сахьидэкъо Нурбый.