Гугъэр мэпытэ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Новомосковск» Тула хэку – 75:85 (19:21, 20:20, 14:39, 22:15).
Мэзаем и 26-м АР-м испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин, Суслов, Рябов – 23. Александров – 16, Воротников, Гапошин – 12, Чаленко – 5, Каренин – 8, Милютин, НатIэкъу – 2, Сизов – 3, Кочнев – 5.

Апэрэ такъикъхэм «Новомосковскэм» очкоуи 3 дзыгъохэр дэгъоу ыгъэцакIэхэзэ, бэкIэ тапэ ишъыгъ. ТиешIакIохэу В. Чичайкинымрэ П. Сизовымрэ шъобжхэр къатыращэхи, зэнэкъокъум хэлэжьэнхэ алъэкIыгъэп.

Ю. Рябовым очкоуи 3 дзыгъо­хэр гъогогъуи 5, И. Алескандровым 4 агъэцэкIагъэх. Арэу щытми, хьакIэхэр текIоныгъэм икъыдэхын нахь фэхьазырыгъэх. Тула хэкум икомандэ къыхэщыгъэхэр: С. Сотников – 22, Д. Бабушкин – 15, А. Князюк – 13, Д. Глазов – 12.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Динамо-МГТУ» – «Новомосковск» – 86:72 (26:12, 18:24, 18:15, 24:21).
Мэзаем и 27-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Рябов – 18, Александров – 20, Гапошин – 6, Чаленко, Каренин – 9, Милютин – 10, Сизов – 17, Кочнев – 6.

«Новомосковскэм» къыхэщыгъэхэр: Сотников – 19, Флис – 18, Глазов – 13.

Очкоуи 3 дзыгъохэр Ю. Рябовым 4, И. Александровым 4, П. Сизовым 3 агъэцэкIагъэх. «Динамо-МГТУ-р» нахь псынкIэу ыкIи нахь шъуамбгъоу зэрешIагъэм шIуагъэ къыфихьыгъ. Пчъагъэр я 4-рэ пычыгъом зэрэщылъыкIотагъэр: 62:51, 72:57, 83:63, 86:70.

Тренер шъхьа­Iэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым зэри­лъытэрэмкIэ, хъагъэм Iэгуаор радзэнымкIэ тиешIакIохэм шIыкIэшIухэр къагъэлъэгъуагъэх. П. Сизовым шъобжыр ымыгъэхъужьыгъэми, зэнэкъокъум чанэу хэлэжьагъ, Ю. Рябовым, И. Александровым, нэмыкIхэм щысэ атепхынэу ешIагъэх. «Новомосковскэм» спортсмен лъэшхэр бэмышIэу аштагъэх, иешIакIэ хэпшIыкIэу хигъэхъуагъ.

«Динамо-МГТУ-р» я 5-рэ чIыпIэм щыI. Финалым хэхьаным ыкIи медальхэм афэбэнэным фэшI амалышIухэр иIэх. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъуи 4 къыфэнагъ.

Гъэтхапэм и 8 – 9-м «Динамо-МГТУ-р» Тобольскэ щыIукIэщт «Нефтехимикым».