Сымаджэхэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу

Гъэтхапэм и 1-м ипчэдыжь сыхьатыр 10-м ехъулIэу опе­ративнэ штабым къыIэкIэхьэгъэ къэбарымкIэ, Адыгеим зэ­пахырэ узхэмкIэ игоспитальхэм нэбгыри 3-мэ ящыIэныгъэ щызэпыугъ.

Зидунай зыхъожьыгъэхэ бзылъфы­гъитIур Мыекъуапэ ыкIи Красногвардейскэ районым, хъулъфыгъэр — Мые­къопэ районым ащыщых. Лабо­раторнэ уплъэкIунхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, зэрылIыкIыгъэхэр зэпахырэ узыкIэу COVID-19-р ары.

Зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм ехъулIэу зэпахырэ узэу коронавирусыр Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 44042-мэ къахагъэщыгъ.

Ахэм ащыщэу нэбгырэ 7788-мэ яIазэх (чэщ-зымафэм къыхэхъуагъэр нэбгырэ 300), хъужьыгъэр нэбгырэ 35362-рэ (чэщ-зымафэм хэхъуагъэр 456-рэ), зидунай зыхъожьыгъэр — 892-рэ (чэщ-зымафэм нэбгыри 3).

Нэбгырэ 44042-р республикэм имуниципальнэ псэупIэхэм атегощагъэу:

— Мыекъуапэ — 19610-рэ;
— Тэхъутэмыкъое районыр —
6116-рэ;
— Мыекъопэ районыр — 5793-рэ;
— Красногвардейскэ районыр —
2574-рэ;
— Джэджэ районыр — 2512-рэ;
— Кощхьэблэ районыр— 2474-рэ;
— Теуцожь районыр — 1829-рэ;
— Адыгэкъалэ — 1561-рэ;
— Шэуджэн районыр — 1573-рэ.