Сиадыгабзэ анэ пэлъыт

Синыдэлъфыбзэ дэими дэгъуми,
Дунаир рысшIэу чIылъэм сытет.
Сыдрэ уахъти – гъэбэжъуи, огъуи
СэркIэ ощхыбыбым ренэу ар фэд.

Дунаим цIыф зэфэшъхьафэу щыпсэурэр бэдэд. Ахэм лъэпкъэу къызыхэкIыгъэр ашIэ, агъэлъапIэ. Лъэпкъхэм рызэгурыIохэу бзэ яI, ар яныдэлъ­фыбз. Лъэпкъым ыбзэ IэкIэзмэ ежьри мэкIоды.

ЦIыфым ищыIэныгъэ бзэм епхыгъ. Апэрэ гущыIэу сабыим къыIорэр «нан». ЗыкъыIэты къэс сабыим изэхэшIыкIи нахь хэхъо, ыбзи нахь къетIатэ. Ныдэлъфыбзэ зиунагъо илъхэм ясабыйхэм нахь псынкIэу къэгущыIэнэу рагъажьэ.

Ны-тымэ къагурыIон фаеу сэлъытэ зыбзэ нахь къытIэтэгъэ сабыйхэм нэмыкIыбзэхэр нахь псынкIэу зэрэзэрагъашIэрэр. Гукъау нахь мышIэми, адыгэ лъэпкъым иныдэлъфыбзэ гъунэм нэзгъэсхэрэр джырэ ныбжьыкIэхэр ары.

Ахэм къагурыIорэп къызыщалъфыгъэ, зыщапIугъэ чIыпIэмрэ лъэпкъым иныдэлъфыбзэрэ кIуачIэу яIэр. Зиныдэлъфыбзэ зымышIэрэ цIыфым илъэпкъ итарихъи, ишэн-зекIуа­кIэхэри ышIэн ылъэкIыщтэп. Ныдэлъфыбзэр ылъ хэлъэу сабыир дунаим къытехъо. Сабыир зыпIурэмэ ащыгъупшэ хъущтэп ныдэлъфыбзэр зытшIокIодкIэ ныбжьи ар зэрэтымыгъотыжьыщтыр.

Бзэр – псэ. Сыбзэ – сибайныгъ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 1-м икIэлэпIоу
Сэкъурэ Мариет.