ГъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогу дэгъухэр ыкIи щынэгъончъэу щытхэр» зыфиIорэм игъэ­цэкIэн Адыгеим щылъэкIуатэ.

Ащ нэмыкIэу Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын тегъэпсыхьагъэу республикэм икъэлэ шъхьа­Iэ иурамэу Пролетарскэр агъэ­цэкIэжьыщт. А гухэлъхэм рес­публикэ гъогу фондым къы­хагъэкIынышъ, сомэ миллиони 145-рэ апэIуагъэхьащт.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат урамым игъэцэкIэжьын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ. Iофтхьа­бзэм хэлэжьагъэх Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Лафышъэ Рэмэзан, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр.

Республикэм и ЛIышъхьэ Iоф­хэм язытет ыуплъэкIугъ, гъогоу агъэкIэжьыгъэр зыфэдэр зэригъэлъэгъугъ, транспортэу щызекIорэм ибагъэ къыпкъы­рыкIыхэзэ, тапэкIи гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр дэгъоу зэхащэнхэм епхыгъэ пшъэрылъхэр ащ къыгъэуцугъэх.

Къалэу Мыекъуапэ имэр къы­зэриIуагъэмкIэ, непэкIэ IофшIэнхэр зэрищыкIагъэм лъыкIахьэу макIох, подряднэ организацием мы илъэсым жъоныгъуакIэм ехъулIэу а гъогу Iахьым игъэцэкIэжьын ыухынэу мэгугъэ.

ПстэумкIи гъогу километрищ фэдиз агъэцэкIэжьынэу къа­пы­щылъ — урамэу Горькэм ыцIэ­кIэ щытымрэ урамэу Гоголым ыцIэ зыхьырэмрэ азыфагу. Тротуар плиткэхэр квадрат мет­рэ мин 20 фэдизмэ атыралъхьащтых, автомобиль гъогухэм псыдэчъыпIэхэр афа­шIыщтых, лъэсзекIохэм апае гъогухэри нахь зэтырагъэпсы­хьащтых. Гъогухэм тамыгъа­кIэхэри атырагъэуцонхэу ра­хъухьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэу­шъ­хьафыкIыгъэу пшъэрылъ афи­шIыгъ гъогухэм къапэIулъ шъо­лъырхэр, мыщ къыхеубытэх унэхэм къапэIулъ чIыпIэхэри, нахь агъэкIэрэкIэнхэу, къэгъагъэхэр ащагъэтIысхьанхэу.

«Джырэ уахътэм диштэрэ чIыпIэ дахэу ар хъун фае. Транспортыр зыщызекIощт гъо­гухэм анэмыкIэу, цIыфхэми зызщагъэпсэфын, зыщытезэ­кIухьанхэ алъэкIыщт гуIэтыпIэ чIыпIэхэу ахэр щытынхэ фае. Iэрыфэгъоу, щынэгъончъэу, дахэхэу, илъэсыбэрэ къэлэ­дэсхэр агъэгушIонхэ алъэкIыным фытегъэпсыхьагъэу ахэр хъунхэ фае. Гъогухэм ягъэцэкIэжьын дакIоу нэмыкI чIыпIэхэри нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм тыдэлэжьэщт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

IофшIэнхэу агъэнэфагъэхэр зэкIэ игъом ыкIи дэгъоу агъэцэкIэнхэм тегъэпсыхьэгъэ пшъэ­рылъхэр республикэм и ЛIы­шъхьэ афигъэуцугъэх министерствэмрэ мэриемрэ.

«Лъэпкъ проектхэм ягъэцэ­кIэн ипIалъэм къыпэу зэшIохыгъэ хъумэ, гъогухэу зэтырагъэ­псыхьагъэхэми япчъагъэ на­хьыбэ хъущт, экономикэм, зе­кIоным ыкIи нэмыкI отраслэхэм тапэкIи хэхъоныгъэ ашIыным иамал ахэм къатыщт. Гъо­гузекIоныр щынэгъончъэнымкIэ, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амал дэгъухэр яIэнхэмкIэ ыпшъэ­кIэ зигугъу къэтшIыгъэ IофшIэн пстэуми мэхьэнэ гъэнэ­фагъэ яIэу щыт. Урысые Фе­де­рацием и Президентэу Владимир Путиным лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогу дэгъухэр ыкIи щынэгъончъэу щытхэр» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр нахь шIогъэ ин хэлъэу зэшIохыгъэ зэрэхъущтхэм тынаIэ тедгъэтыным анахь мэхьанэшхо иIэу щыт», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: рес­публикэм 2022-рэ илъэсым тегъэпсыхьэгъэ IофшIэнхэу ра­хъухьэгъагъэхэр къызэтынэ­кIыгъэ илъэсым ыгъэцэкIагъэх, арышъ, джы мы илъэсым къыкIэлъыкIощт 2023-рэ илъэсымкIэ гухэлъхэм язэшIохын тыфежьэщт. Ащ гъогу Iахь зэфэшъхьафхэу 23-рэ къыхеубытэ, пстэумкIи километрэ 58,345-рэ а гъогухэм якIыхьагъэ зэрэ­хъурэр. Сомэ миллион 650-рэ фэдиз ахэм ягъэцэкIэжьын пэ­Iухьащт. НахьыбэрэмкIэ къалэу Мыекъуапэ игъогухэм ащыщхэр ары агъэцэкIэжьыщтхэр — километрэ 11 зикIыхьэгъэ автомобиль гъогу Iахьибгъу ар зэ­рэхъущтыр.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу