Советым изэхэсыгъу

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIы­­кIоу ЮФО-м щыIэм дэжь щызэхэщэгъэ Советым изэ­хэсыгъоу Владимир Устиновым тхьамэтагъор зыщызэрихьа­гъэм видеоконференцие шIыкIэм тетэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу Iофтхьа­бзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу КIэ­рэщэ Анзаур, УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьа­Iэу Сергей Дрокиныр, ведомствэ заулэмэ япащэхэр.

Лъэпкъ проектэу «Экологием» къыдыхэлъытэгъэ федеральнэ проектэу «Къэбзэныгъэ зэрылъ хэ­гъэгу» зыфиIорэм къыхиубытэрэ къалэхэм хабзэм димыштэрэ яхэкIитэкъу­пIэхэр укъэбзыжьыгъэнхэмкIэ ЮФО-м ишъолъырхэм Iофэу ащызэрахьэ­хэрэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм агу къыгъэкIыжьыгъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным мы лъэныкъомкIэ Iофхэр гъэлъэшыгъэнхэу пшъэрылъ къызэрафишIыгъэр.

«Лъэпкъ проектхэр гъэхъагъэ хэлъэу агъэцэкIэнхэр хэбзэ къулыкъухэм мэхьанэшхо зиIэ якъэралыгъо пшъэрылъэу щыт. Ащ фэдэ проектхэр IэубытыпIэ къызыфашIыхэзэ, тицIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ къэIэтыгъэн, цIыфхэр анахьэу зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэ фае. ХэткIи шъэфэп къалэхэм яхэкIитэкъупIэхэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаир зэраушIоирэр, пыдзафэхэр гъэкIодыжьыгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъор пхъашэу непэ къызэрэуцугъэр. ХэкIитэ­къупIэ полигонхэм илъэс къэс къахэхъо. Ахэм чIыр, псыр, жьыр аушIои. ЦIыфхэр ащ егъэ­тхьаусыхэх, социальнэ Iофхэр нахь хьылъэ мэхъух», — къы­Iуагъ Владимир Устиновым.

Полномочнэ лIыкIор шъо­лъырхэм япащэхэм къяджагъ федеральнэ проектэу «Къэбзэныгъэ зэрылъ хэгъэгу» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэр зэрагъэцакIэхэрэм ашъхьэкIэ гъунэ лъафынэу.

УФ-м игенеральнэ прокурор игуадзэу Андрей Кикоть бюджет мылъкур зэрагъэфедэрэм, чIыопсым икъэухъумэн епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр къызэрэдалъы­тэрэмкIэ уплъэкIунхэр зэрэзэхащэхэрэм афэгъэхьыгъэ докладыр къышIыгъ.

Урысые Федерацием чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ ыкIи эколо­гиемкIэ иминистрэ игуадзэу Мурат Керимовым федеральнэ проектэу «Къэбзэныгъэ зэрылъ хэгъэгу» зыфиIорэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу зэхэ­сыгъом хэлажьэхэрэм къафи­Iотагъ.

ГъэрекIо хабзэм димыштэу агъэфедэщтыгъэ хэкIитэкъупIи­тIур Мыекъопэ, Красногвар­дейскэ районхэм ащагъэкъэ­бзэжьыгъэх. Джыдэдэм республикэм пыдзафэхэр зыщыратэкъурэ чIыпIищ иI, ахэри укъэбзыжьыгъэнхэ фае.

Регион экотехнопаркыр за­тIупщкIэ 2023-рэ илъэсым коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэмкIэ полигонэу Мыекъуапэ дэтыр агъэсэижьын ямурад. Ащ нэмы­кIэу Тэхъутэмыкъое, Джэджэ районхэм пыдзафэхэр зыщыратэкъурэ чIыпIэхэр укъэбзы­жьыгъэнхэмкIэ ищыкIэгъэ до­кументациер агъэхьазыры.

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм дэжь щызэхэщэгъэ Советым изэхэсыгъо джащ фэдэу машIом Урысыем икъыблэ шъолъырхэм закъыщимыштэнымкIэ Iоф­тхьэ­бзэ тедзэу зэрахьащтхэм, псыхъохэр нэпкъхэм къадэкIын залъэкIыщт лъэхъаным тхьа­мыкIагъохэр нахь макIэу къэ­хъунхэмкIэ амалэу зэрахьащтхэм щатегущыIагъэх.

Адыгеим ипсэупIэ 58-у нэ­бгырэ мин 21,6-рэ зыщыпсэу­хэрэр псыр къакIэонкIэ щынэгъуапIэ итых. Гъатхэрэ псыр къызщиурэ лъэхъаным нэбгырэ мини 5,7-рэ, техникэ мин 1,5-м ехъу зыхэхьэрэ купхэм рес­публикэм Iоф щашIэ.

Километри 6,2-рэ ыкIи километрэ 22,53-рэ зикIыхьэгъэ дамбэхэр Кощхьэблэ, Красногвардейскэ районхэмкIэ Лабэ дэжь щагъэцэкIэжьынхэу рахъу­хьэ. 2022 — 2024-рэ илъэс­хэм Мыекъопэ районым дэжь псы­хъоу Джаджэ щаукъэбзын ­ямурад.

Владимир Устиновым шъо­лъырхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ машIом зыкъимы­штэнымкIэ шапхъэхэр къызэ­рэдалъытэрэм гъунэ зэрэлъафырэр агъэлъэшынэу, мэзхэм къакIэмынэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм ягъусэхэу къызэдыхахынэу.

МашIом нахь макIэу зыкъи­штэнымкIэ амалхэр Адыгеим щызэрахьагъэх. Мы лъэныкъом­кIэ тхьамыкIагъоу къэхъухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае нэ­бгырэ мин 1,7-м ехъу, техникэ 271-рэ зыхэхьэрэ купхэр зэхащагъэх.

Советым изэхэсыгъо икIэух­хэм атетэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат респуб­ликэ министерствэхэмрэ ве­домствэхэмрэ япащэхэр зыхэлэжьэгъэ оперативнэ зэIукIэгъур зэрищагъ. Мы илъэсымкIэ пшъэрылъэу яIэхэм джыри зэ мыщ щатегущыIагъэх.

«ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ пшъэ­рылъышхохэр тапашъхьэ Урысыем и Президент къыригъэуцуагъэх. АщкIэ амалэу къытатыгъэхэр зэкIэ шIуагъэ къытэу къызыфэдгъэфедэн фае, фе­деральнэ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ якартхэм тадэхы хъущтэп, мылъкоу къыхагъэкIырэр нахь шIуагъэ къытэу къызфэдгъэфедэн фае», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу