Пэрэныкъо Чэтиб Даутэ ыкъор

ЗэлъашIэрэ адыгэ актерэу, РСФСР-м изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Пэрэныкъо Чэтиб Даутэ ыкъом идунай зэрихъожьыгъэр лъэшэу гухэкI зэрэщыхъугъэм фэгъэ­хьыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат иинстаграм мыхэр ритхагъэх: «Пэрэныкъо Чэтибэ ГИТИС-р къэзыухыгъэ адыгэ актерхэм зэу ахэтыгъ. Зэоуж илъэсхэм хэкум итеатрэ зыпкъ изыгъэуцожьыгъэхэм, хэбзэ шIагъохэр ащ чIэзылъхьагъэхэм, актер ныбжьыкIэхэр зыгъэсагъэхэм ащыщыгъ.


Пэрэныкъо Чэтибэ 1962-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу театрэм щылэжьагъ, сценэм зытекIыжьыгъэр илъэс заул ныIэп зэрэхъугъэр. Гум къинэжьхэу ролипшI пчъагъэ ащ къышIыгъ. Герой­хэм яобраз ащ дэгъоу къыригъэлъэгъукIын ылъэкIыщтыгъ. Итворчествэ зикIасэхэми, иIофшIэгъухэми, къыпэ­благъэхэми актер цIэрыIор зэрашIэщтыгъэр гушъхьэлэжьыгъэ бай, творче­скэ кIочIэ лъэш зиIэгъэ актерэу, сэ­мэр­къэу дахэ зыхэлъыгъэ цIыфэу ары.

Пэрэныкъо Чэтибэ идунай зэри­хъожьыгъэр Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэкIи, Адыгеим икульту­рэкIи чIэнэгъэшхо хъугъэ. Чэтибэ иIа­хьылхэмрэ игупсэхэмрэ сафэтхьаусыхэ, якъин адэсэгощы. ЩымыIэжьым Тхьэм джэнэт лъапIэ къырет».