Нарт шъаом ищытхъухэр

ТелефонкIэ къатыгъ. Урысыем иныбжьыкIэхэм атлетикэ онтэгъумкIэ язэнэкъокъу къалэу Старый Оскол щэкIо.

Илъэс 17-м нэс зыныбжьхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан къыти­Iуагъ тиреспубликэ щыщ кIалэхэр зэIукIэгъухэм зэрахэлажьэхэрэр.

Тибатырхэм медаль зэфэ­шъхьафхэр къыдахыгъэх

Джамбэчые щыщ нарт шъаоу ЩашIэ Рустам килограмм 67-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хэтэу шIыкIэу рывокым апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Толчокым тыжьыныр къыщихьыгъ. Хэгъэгум изэ­нэкъокъу ятIонэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

Р. ЩашIэм тыжьыныр Урысыем къызэрэщыдихыгъэм дакIоу, хэгъэ­гум спортымкIэ имастер хъу­гъэ. Джамбэчые батырым иапэрэ тренерыр Чэмбэхъу Анзор. Респуб­ликэм икъоджэ спорт хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм бэшIагъэу пылъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитарнэ-техническэ колледж иа 1-рэ курс ЩашIэ Рустам щеджэ, джырэ уахътэм итренерыр Сихъу Аслъан.

Р. ЩашIэм, ащ итренерхэм, кIэ­лэегъаджэхэм тафэгушIо.

— Спортым гъэхъагъэу щытшIырэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэтэгъэхьы, — къытиIуагъ Сихъу Рэмэзан.