Адыгеим илитературэ зыфэдэр

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъу­гъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу мэзаем и 18-м Пшызэ Литературнэ музеим (Краснодар дэт къэралыгъо тарихъ-археологическэ музей-заповедникэу Е. Д. Филицыным ыцIэ зыхьырэм иотдел) къэгъэлъэгъонэу «Литературный мир Адыгеи» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ.

ТхакIэ тиIэ зэхъум, лъэпкъ литературэми 1920 — 1930-рэ илъэсхэм лъапсэ ыдзыгъ. Мы Iофыгъохэм ыкIи лъэпкъ культурэм ятарихъ чыжьэу охътэ блэкIыгъэм хэхьэ. Адыгэ фольклорыр, я ХIХ-рэ — ХХ-рэ лIэшIэгъухэм тхэкIо-просветителэу щыIагъэхэм ятворчествэ, урыс классическэ литературэр арых ащ лъапсэ фэхъугъэхэр, лъэпкъ литературэ ныбжьыкIэм ишэн-хабзэхэри къызхэкIыгъэхэр. Апэрэ лIыкIохэу ащ иIагъэх лъэпкъым иусакIоу Теуцожь Цыгъо, И. Цэир, Т. КIэ­ращэр, Д. Кэстанэр, Ю. Лъэустэныр, нэмыкI­хэри. Мыхэм зэрагъэуIугъэ лъапсэр лъагъэкIотагъ Къ. Жа­нэм, Хь. Шъхьаплъэкъом, Хь. Iэшъынэм, Хь. Бэрэтарым, И. МэщбашIэм, Н. Къуекъом, Ю. Цуекъом, нэмыкIхэми. УсакIоу, прозаикэу А. ХьэдэгъалIэр филологие шIэныгъэмкIэ доктор хъугъэ, шIэныгъэлэжь-нартоведым къыугъоижьыгъ ыкIи зэригъэзэфэжьыгъ лъэпкъ фольклорыр, а зэкIэ инаучнэ IофшIэгъэ инхэмкIэ цIыфхэм зэлъаригъэшIагъ.

Къэгъэлъэгъонэу «Литературный мир Адыгеи» зыфиIорэм республикэм илитературэ, лъэпкъым иуса­кIохэм ыкIи итхакIохэм ящыIэныгъэ ыкIи ятворчествэ къыреIотыкIы. Къэгъэлъэгъоныр музей-заповедникым ифонд къыхэхыгъэ экспонатхэм (илъэс 30-м зыкIи аIэ зынэмысыгъэхэм) къагъэпсыгъ, ахэм къагохъуагъэх тхакIоу Къуекъо Налбый иунэгъо хъарзынэщ къыхэхыгъэхэр, тхылъхэу ыкIи сурэттехыгъэхэу И. МэщбашIэм иехэр, А. Хьагъурым, Г. Немченкэм афэгъэхьыгъэхэр.

Iофтхьабзэм – мэфэкI къызэIухыгъом рагъэблэгъэ­гъагъэ Къуекъо Жаннэ — (Къуекъо Налбый ишъхьэ­гъусэ), КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ ямузей икъутамэу Мыекъуапэ дэтым идиректор игуа­дзэ, Хьагъур Айтэч — социологие шIэныгъэхэмкIэ доктор, Урысыем итхакIохэм я Союз хэт, Къуекъо Асфар — АР-м изаслуженнэ журналист, тхакIо.

(Тикорр.).