ПсэолъэшIынымкIэ хэхъоныгъэ зышIыгъэ шъолъыри 10-мэ Адыгеир ахалъытагъ

Мы аужырэ илъэси 3-м къыкIоцI (2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2021-рэ илъэсым нэс) псэолъэшIыным зызэриушъомбгъугъэр, зы нэбгырэм телъытагъэу унэу атIупщыгъэм ибагъэ Урысые Федерацием псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ зэхифыгъ.

Мы лъэныкъомкIэ гъэхъагъэхэр зышIыгъэ, псэолъэшIынымкIэ пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъыри 10-мэ Адыгеир зэу ахалъытагъ. Шъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Урысые Федерацием и Правительственнэ комиссие и Президиум изэхэсыгъо Марат Хуснуллиным ащ фэгъэхьыгъэу къыщиIуагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ псэолъэшIынымкIэ пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъырхэм яIофшIэн дэгъоу зэрэзэхащэрэр къыхигъэщыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэр тиреспубликэ зэригъэ­цакIэхэрэр ащ къегъэлъагъо. Лъэпкъ проектэу «ПсэупIэмрэ къэлэ щыIакIэмрэ» зыфиIорэм диштэу 2030-рэ илъэсым ехъулIэу псэупIэ квадрат метрэ миллиони 2-рэ мин 745-рэ Адыгеим щатын фае. ГъэрекIо республикэм псэупIэ квадрат метрэ мин 307-рэ щатIупщы­гъагъ. Ыпэрэ илъэсым егъэпшагъэмэ, проценти 119-рэ ар зэрэхъурэр. 2022-рэ илъэсым псэупIэ квадрат метрэ мин 310-рэ тиреспубликэ щатынэу щыт. Мыгъи планым къедгъэхъун, квадрат метрэ мин 328-рэ дгъэпсын тимурад.

— Тэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтырэр зэдиштэу псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр, псэолъэшIыным нэмыкIэу инфраструктурэ, социальнэ псэ­уалъэхэр, коммерческэ мэхьанэ зиIэ амыгъэкощырэ мылъкур гъэпсыгъэнхэр ары. А пстэуми яшIуагъэкIэ псэупIэхэм джырэ шапхъэхэм адиштэрэ теплъэ яIэ хъущт, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэм зыкъиIэтыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гектар 212-рэ зэлъызыубытырэ чIыпIи 5-мэ псэупIэ квадрат метрэ миллион 1,417-рэ ащыгъэпсыгъэным телъы­тэгъэ зэзэгъыныгъэхэр джыдэдэм рес­публикэм щадашIых. Программэу «Стимул» зыфиIорэм диштэу федеральнэ гупчэм амалэу къыритыхэрэр зэкIэ нахь шIуагъэ хэлъэу Адыгеим къызфигъэфедэн имурад. Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэрэ муниципалитетхэмрэ джащ фэдэ пшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэ фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ джащ фэдэу пшъэрылъ афишIыгъ унэхэр зытырашIыхьащт чIыгу Iахьхэр къафыхагъэкIыхэ зыхъукIэ хабзэр амыукъонэу, джырэ шапхъэхэм адиштэрэ теплъэ муниципалитетхэм яIэнымкIэ, чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ, къэлэ щыIакIэр Iэрыфэгъоу щытынымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу.