НыбжьыкIэхэм ялъэгапIэхэр

Урысыем иныбжьыкIэхэм яхэшыпыкIыгъэ гандбол командэу илъэс 19-м нэс зыныбжьхэр зыхэтым Дарья Гильфановар щешIэщт.

Мыекъопэ гандбол командэу «АГУ-Адыиф-2-м» Дарья Гильфано­вар хэт, Урысыем изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм хэлажьэ.

Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитарнэ-техническэ колледж Дарья Гильфановар щеджэ, Мые­къуапэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэм зыщегъасэ. Урысыем изаслуженнэ тренерэу Евгений Поповыр иапэрэ тренер.

— Дарья Гильфановар, Къэбж Зарем, нэмыкI ешIэкIо ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъа­хъорэм тегъэгушIо, — къытиIуагъ Мыекъопэ «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — Дарье шъобж къытыращи, медицинэм иIофышIэхэр къеIэзагъэх. Мэшэлахь, пшъашъэр опе­ра­цием ыуж пытэу ылъэ теуцо­жьыгъ. ­Къэбж Зарем, Дарья Гильфановар, Юлия Кожубековар, фэ­шъхьаф ныбжьыкIэхэри тиклуб шъхьаIэу «Адыифым» дэгъоу ще­шIэнхэ алъэ­кIыщт.

Мы мафэхэм Дарья Гильфановар Москва хэкум щыIэу хэгъэгум иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ изэIукIэгъухэм ахэлажьэ.