И 26-м паублэжьы

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэхьэрэ ешIэгъухэу апшъэрэ купым щыкIохэрэм мэзаем и 26-м апаублэжьыщт.

2021 — 2022-рэ илъэс ешIэгъум командэ 16 хэлажьэ. Зэ­кIэми зэIукIэгъоу яIагъэр зэ­фэдиз — 18. Мэзаем и 26-м ехъулIэу чIыпIэу зыдэщытхэм, очко пчъагъэу рагъэкъугъэм шъуащытэгъэгъуазэ.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 38
2. «Динамо» — 36
3. «Шъачэ» — 31
4. ЦСКА — 30
5. «Краснодар» — 29
6. «Локомотив» — 28
7. «Ахмат» — 27
8. «Кр. Советов» — 27
9. «Спартак» — 23
10. «Рубин» — 22
11. «Урал» — 19
12. «Арсенал» — 19
13. «Н. Новгород» — 19
14. «Ростов» — 18
15. «Уфа» — 16
16. «Химки» — 14.

Командэхэм очко пчъагъэу яIэр бэкIэ зэпэчыжьэхэп. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэр зэнэ­къокъум зэрэщылъыкIотэщтыр зичэзыу ешIэгъухэм къагъэлъэгъощт.

ЗэIукIэгъухэр

26.02
«Химки» — «Динамо»
«Н. Новгород» — «Урал»
«Шъачэ» — «Арсенал»
«Спартак» — ЦСКА
27.02
«Ахмат» — «Уфа»
28.02
«Зенит» — «Рубин».

«Ростов» — Кр. Советов, «Краснодар» — «Локомотив» — яешIэгъу мафэхэр зэблахъугъэх.