Дунаим, Европэм ащыбэнэщт

Урысыем иныбжьыкIэхэм сам­бэмкIэ язэнэкъокъу Татарстан икъалэу Казань щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ зыщызыгъэсэрэ Екатерина Соловьевар илъэс 18 — 20 зыныбжьхэм якуп щыбэнагъ, ипащэр тренерэу Нэныжъ Байзэт.

Хэгъэгум ишъолъыр 60-м яспортсмен 600-м нахьыбэ алырэгъум щызэIукIагъ. Екатерина Соловьевам ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. 2022-рэ илъэсым Европэм иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъоу Эстонием икъалэу Таллин щыкIощтым хэлэжьэнэу фитыныгъэ иIэ хъугъэ.

— Илъэс 18-м нэс зыныбжьмэ язэнэ­къокъоу бэмышIэу Костово щыкIуагъэм Екатерина Соловьевам дышъэ медалыр къыщихьыгъ, — къытиIуагъ АР-м самбэмкIэ испорт еджапIэ итхьаматэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам — Дунаим иныбжьыкIэхэм язэнэ­къокъоу Болгарием икъалэу Панаюриште щызэхащэщтым Екатеринэ щыбэнэщт.

Лъэустэнхьаблэ игурыт еджапIэ щеджэрэ Екатерина Соловьевам имедальхэм ахигъэхъонэу, Адыгэ Республикэм испорт дунаим нахь лъагэу щиIэтынэу фэтэIо.