Бжыхьасэхэм язытет ауплъэкIугъ

2022-рэ илъэсым Iуахыжьынэу бжыхьэсэ лэжьыгъэ гектар мини 105,3-рэ Адыгеим ичIыгулэжьхэм халъхьагъ.

«Россельхозгупчэм» испециалистхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, мы уахътэм ахэм язытет уигъэрэзэнэу щыт. Лэжьыгъэхэм алъапсэхэри, ашъхьапэу чIышъхьашъом къыдэкIоягъэхэри шапхъэхэм адештэх. ТапэкIэ ахэр къызэрэкIыщтхэр ом зэхъокIыныгъэу фэхъущтхэм, чIыгъэшIоу аратыщтхэм, зэрадэлэжьэщтхэм бэкIэ япхыгъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, бжыхьасэхэм яшIушIэнхэу чIыгулэжьхэр ыуж ихьагъэх, гектар 13024-рэ хагъэкIыгъ. Нахь кIасэу халъхьагъэу, нахь хъыбэйхэм апэу чIыгъэшIухэр аратых.