Шэмбэтым аухыщт

Адыгеим футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм язичэзыу ешIэгъухэр зыгъэпсэфыгъо мафэхэм яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

Спортым иветеранхэм якомандэхэм зэнэкъокъур аухыгъ.

«Звезда» — «Умалат» — 3:2, ВНГ – «Фыщт» — 4:2, «Молзавод» — «Картонтара-Джокер» — 5:0.

Апэрэ чIыпIищыр зыхьыгъэхэр къахэтэгъэщых.

1. «Молзавод» — 25
2. ВНГ – 23
3. «Звезда» — 14.

ЯтIонэрэ купыр

Финалныкъом хэхьэгъэ командэхэр зэдешIагъэх.

«Ошъутен-2» — «Спортмастер-3» — 4:2.

— ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбанэхэрэр мэзаем и 26-м зэдешIэщтых, — къытиIуагъ АР-м футболымкIэ икIымэфэ зэнэ­къокъу исудья шъхьаIэ игуадзэу Пэнэшъу Мыхьамодэ. — «Спортмастер-2-р» «Спортмастер-3-м» дешIэщт. «Тульскэр» «Ошъутен-2-м» IукIэщт.

Мафэм сыхьатыр 11-м апэрэ ешIэгъур рагъэжьэщт. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIощтых, шIухьафтынхэр афашIыщтых.