МэфэкI шIухьафтын

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Русичи» Курск – 97:94 (13:30, 23:16, 26:18, 35:30).

Мэзаем и 22-м республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.


«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 4, Суслов, Александров – 17, Гапошин – 23, Чаленко – 1, Милютин – 13, Каренин – 1, Сизов – 36, Кочнев – 2.
«Русичи» къыхэщыгъэхэр: Шашков – 22, Глазирин – 21, Кузьмин – 19, Казюлин – 16.

Суперлигэм иятIонэрэ куп хэт баскетбол командэхэр финалым хэхьанхэм фэбанэх. ЗэIукIэгъур аухынкIэ такъикъи 8 къэнагъэу пчъагъэр 64:67-рэ хъугъэ. Ащ ыуж зэрэлъыкIотагъэр: 77:73, 84:78, 88:86. Я 39-рэ такъикъым 90:89. Кузьминым хъагъэм Iэгуа­ор редзэ – 90:92, уахътэр – 39:31. ТиешIакIоу Сизовым очкоуи 3 дзыгъор егъэцакIэ. 93:92, уахътэр 39:47. «Русичи» псынкIэу хъагъэм Iэгуаор редзэ – 93:94, Казюлиныр къахэщыгъ, уахътэр 39:54.

«Русичи» иешIакIоу Соловьевым шапхъэр еукъо. Сизовым тазыр дзыгъокIэ гъогогъуи 2 хъагъэм Iэгуаор редзэ – 95:94, уахътэр 39:56. ХьакIэхэм яешIа­кIоу Просвиркиным шапхъэр еукъо, уахътэр 39:59. «Динамо-МГТУ-м» икапитанэу Илья Александровым тазыркIэ хъа­гъэм Iэгуаор тIогъогогъо редзэ – 97:94, ешIэгъур ащ щаухы.

П. Сизовым, И. Александровым, А. Гапошиным, нэмыкIхэм пытагъэ къызхагъэфагъ, очкоуи 3 дзыгъохэр, тазыр идзэнхэр кIэухым дэгъоу агъэцэкIагъэх.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Динамо-МГТУ» – «Русичи» – 85:77 (18:16, 21:19, 24:19, 22:23).

Мэзаем и 23-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 17, Суслов, Рябов – 8, Гапошин – 16, Чаленко, Каренин – 14, Милютин – 9, Сизов – 19, Кочнев – 2.
ЯтIонэрэ ешIэгъум ия 4-рэ едзыгъо зырагъажьэм, 63:54-у пчъагъэр щытыгъ. «Динамо- МГТУ-м» гумэкIыгъо иIагъэп: 80:71, 83:73, 85:77, 85:77.
– Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ ятIонэрэ зэIукIэгъоу тиIагъэм къы­щыдэтхыгъэ текIоныгъэр спор­тыр зикIасэхэу къытфэгумэкIыхэрэм шIухьафтын афэтшIыгъ, – къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым. – Зичэзыу ешIэгъухэри къэтхьынхэ фае.

Зэтэгъапшэх

1. «Тамбов» – 63
2. «Чеб. Ястребы» – 56
3. «Металлург» Мг – 54
4. «Динамо-МГТУ» – 53
5. «БАРС-РГЭУ» – 50
6. «Русичи» К – 50
7. «ЧелБаскет» – 50
8. «Новомосковск» – 44
9. «Нефтехимик» – 44
10. «Динамо» Ст – 41
11. «МицуБаскет» – 35.

«Динамо-МГТУ-м» ешIэгъу 34-рэ иIагъ, текIоныгъэр 19 къыдихыгъ.

ШъунаIэ тешъудз: командэхэм ешIэгъоу яIагъэр зэфэдизэп.

Мэзаем и 26 – 27-м «Динамо-МГТУ-р» «Новомосковскэм» Тулэ хэку Мыекъуапэ щыIу­кIэщт.