«Адыифым» иешIэкIуищ

Мыекъопэ гандбол командэу «АГУ-Адыифым» иешIэкIуи 3 Урысыем иныб­жьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ иегъэджэн-зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Алина Морозовам, Дарья Никулинам, Юлия Кожубековам Москва хэкум щыкIорэ егъэ­джэн-зэIукIэгъухэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъагъо. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр Европэм, дунаим язэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэм фэшI пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр яIэщтых, анахь дэгъухэр тренерхэм къыхахыщтых.

Гандбол клубэу «Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем иза­служеннэ тренерэу Александр Реввэ къытиIуагъ А. Морозовам, Ю. Кожубековам, Д. Никулинам гуетыныгъэ ахэлъэу яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр. Пшъашъэ­хэр еджэх, апшъэрэ купым, су­пер­лигэм ащыкIорэ зэнэкъокъу­хэм ащешIэх.

Къэлапчъэм Iэгуа­ор анахьыбэрэ дэзыдзэхэрэм ащыщых. Юлия Кожубековам зэхэщэн Iофыгъохэр ешIапIэм дэгъоу щегъэцакIэх, псынкIэу мэгупшысэ.

ПэшIорыгъэшъ уплъэкIунхэр типшъашъэхэм дэгъоу акIунхэу, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ щысэшIу къыщагъэлъэгъонэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: Юлия Кожубековар, Алина Морозовар, Дарья Никулинар.