«Спутник V-р» пIэлъэ гъэнэфагъэ имыIэу атхыгъ

Коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэу «Спутник V» зыфиIорэр шIои­гъоныгъэ зиIэхэу зыхалъхьагъэхэм илъэс тешIагъэу яантителахэр зауплъэкIум шапхъэ инхэр яIэу къыгъэлъэгъуагъ.

Социальнэ хэхъоныгъэхэмкIэ Москва имэр игуадзэу Анастасия Раковам къызэриIуа­гъэмкIэ, препаратым иушэтын лъагъэкIотэнэу 2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм унашъо ашIыгъагъ. Прививкэр захалъхьэрэ ужым мэзэ 12 зытешIэкIэ, ащ ищынэгъончъагъэ ыкIи иммунитетыр зэригъэпытэрэр джы­ри зэ ауплъэкIугъ.

— Ушэтын тедзэхэм ауж вакцинациер зыфашIыгъэхэм зэ­кIэми яантителахэу IgG-м шэп­хъэ ин яIэу къыгъэлъэ-гъуагъ, — хигъэунэфыкIыгъ Ра­ковам.

Мэзаем и 17-м ехъулIэу ушэтыным хэлэжьэрэ нэбгырэ мини 3-м щыщэу 1323-мэ яанализхэр къэкIожьыгъэх ыкIи процент 80-мэ яантителахэр BAU 200-м нахь лъагэхэу къы­чIэкIыгъ. Ар къэгъэлъэгъон ин дэдэу алъытэ.

УФ-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ иминистрэу Ми­хаил Мурашко къызэриIуагъэмкIэ, коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэу «Спутник V-м» шIуагъэу къытырэмкIэ пIэлъэ гъэнэфагъэ имыIэу атхыгъ. Эпи­демиологиемкIэ ыкIи микро­биологиемкIэ ушэтын Гупчэм ипащэу Александр Гинцбург къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, вирусым изэмылIэужыгъуагъэ адрэ вакцинэхэм анахьи мыр нахь дэгъоу пэуцужьы.