Дышъэр, тыжьыныр…

Олимпиадэ джэгунхэу Пекин щыкIохэрэм Анна Щерба­ковам дышъэ медалыр фигурнэ катаниемкIэ къащихьыгъ.

Лъэрычъэ спортым пыщэгъэ тибзылъфыгъэхэм тагъэгушIо.

Анна Щербаковар спортышхом щыцIэрыIу. 2021-рэ илъэсым дунаим изэ­нэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ хэ-
тэу апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Европэм изэнэкъокъу гъогогъуи 2 ты­жьыныр къыщихьыгъ.

А. Щербаковам итренерхэр: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз.

А. Щербаковар 2004-рэ илъэсым, гъэтхапэм и 28-м Москва къыщыхъугъ.

Пекин шIукIэ зыгу къэкIыжьыщтхэм ащыщ Александра Трусовар. Фигурнэ катаниемкIэ Олимпиадэм ятIонэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Японием испорт­смен­кэу Каори Сакамотэ джэрзыр къыди­хыгъ. Спортышхом щызэлъашIэрэ Камила Валиевам Олимпиадэм хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэ къыщимыхьыгъэми, иIэ­пэIэсэ­ныгъэкIэ къахэщыгъ, игъэхъагъэхэм ахи­гъэхъонэу фэтэIо.

Олимпиадэ джэгунхэр мэзаем и 20-м Пекин щаухыщтых. Зэнэкъокъум иаужырэ мафэхэм лъэрычъэ спортымкIэ, хок­кеимкIэ, нэмыкIхэмкIи зэIукIэгъухэр яIэщтых.