Тыгу илъыщтых

Адыгеим иветеранхэм я Совет дэжь щызэхащэгъэ лъыхъо­кIо отрядэу «ШIэжь» зыфиIорэм хэтхэмрэ УФ-м и Следст­веннэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэмрэ Iашэхэм ыкIи къухьэлъатэм (зэрегупшысэхэрэмкIэ ПС-84) япкъыгъохэр Мыекъопэ районым ипоселкэу Краснооктябрьскэм къызэрэщагъотыгъэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иинстаграм нэкIубгъо къыщитхыгъ. Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 79-рэ зыщыхъурэм ехъулIэу ар хъугъэ.

— Мы мэхьанэшхо зиIэ патриотическэ IофшIэным десэ­гъаштэ ыкIи отрядэу «ШIэжь» зыфиIорэм тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэу фэсэIо. Тарихъым пылъ мыщ фэдэ цIыф­хэм яшIуагъэкIэ Хэгъэгу зэо­шхом иилъэсхэм яхъугъэ-шIа­гъэхэм апылъ къэбархэр тэу­гъоижьых. Ащ къыхеубытэ зэлъашIэрэ «Огненнэ десантри». Ащыгъум 1942-рэ илъэсым Мыекъуапэ иуашъо итыгъэ гитлеровскэ къухьэлъэтэ пчъагъэ тицIыфхэм зэхакъутагъэх ыкIи агъэфыкъуагъэх. ТичIыгу шъхьа­фит зышIыжьыгъэхэр егъашIэм тыгу илъыщтых, — къыхигъэщыгъ республикэм ипащэ.