НыбжьыкIэхэр щыухъумэгъэнхэ фае

Терроризмэм ыкIи экстремизмэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэм апэ­шIуе­кIогъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ мэзаем и 16-м Мыекъопэ къэ­­ралыгъо технологическэ университетым щызэхащагъ.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Ко­митетрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ­ситетым­рэ зэхахьэм кIэщакIо фэхъу­гъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Уры­сыем и ЛIыхъужъэу, респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Цэй Эдуард, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэ — Черкес парламент» зыфиIорэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Адыгэ къэралыгъо университетым ныбжьыкIэ политикэмкIэ ыкIи социальнэ IофхэмкIэ ипроректорэу ШъхьакIэмыкъо Рустам, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым социальнэ ыкIи гъэсэныгъэ Iоф­хэмкIэ ипроректорэу БрантI Му­рат, кIэлэегъаджэхэр, студентхэр.

Iофтхьабзэм упчIи 7 къыщаIатыгъ. Экстремизмэм ыкIи тер­роризмэм ныбжьыкIэхэр ащыу­хъумэгъэнхэм фэшI Iоф­тхьа­бзэу зэхащэхэрэм атегущы­Iагъэх.

Зэхахьэм фэгъэхьыгъэ игъэ­кIотыгъэ тхыгъэ тигъэзет неущ къыхиутыщт.

ДЕЛЭКЪО Анет.